ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سیروان آتشک، (1392). اثرات هشت هفته تمرینات ورزشی ترکیبی پیشرونده بر ترکیب بدن و شاخص التهابی پیشگویی کننده بیماری های قلبی عروقی (Hs-CRP) در مردان میانسال کم تحرک، فصلنامه پرستاری قلب و عروق، 2(3)، 16-25. magiran.com/p1316001
Sirvan Atashak , (2013). The effect of the eight-week progressive concurrent training on inflammatory index of cardiovascular disease predictor, and body composition in sedentary middle-age men, Cardiovascular Nursing Journal, 2(3), 16-25. magiran.com/p1316001
سیروان آتشک، اثرات هشت هفته تمرینات ورزشی ترکیبی پیشرونده بر ترکیب بدن و شاخص التهابی پیشگویی کننده بیماری های قلبی عروقی (Hs-CRP) در مردان میانسال کم تحرک. فصلنامه پرستاری قلب و عروق، 1392؛ 2(3): 16-25. magiran.com/p1316001
Sirvan Atashak , The effect of the eight-week progressive concurrent training on inflammatory index of cardiovascular disease predictor, and body composition in sedentary middle-age men, Cardiovascular Nursing Journal, 2013; 2(3): 16-25. magiran.com/p1316001
سیروان آتشک، "اثرات هشت هفته تمرینات ورزشی ترکیبی پیشرونده بر ترکیب بدن و شاخص التهابی پیشگویی کننده بیماری های قلبی عروقی (Hs-CRP) در مردان میانسال کم تحرک"، فصلنامه پرستاری قلب و عروق 2، شماره 3 (1392): 16-25. magiran.com/p1316001
Sirvan Atashak , "The effect of the eight-week progressive concurrent training on inflammatory index of cardiovascular disease predictor, and body composition in sedentary middle-age men", Cardiovascular Nursing Journal 2, no.3 (2013): 16-25. magiran.com/p1316001
سیروان آتشک، (1392). 'اثرات هشت هفته تمرینات ورزشی ترکیبی پیشرونده بر ترکیب بدن و شاخص التهابی پیشگویی کننده بیماری های قلبی عروقی (Hs-CRP) در مردان میانسال کم تحرک'، فصلنامه پرستاری قلب و عروق، 2(3)، صص.16-25. magiran.com/p1316001
Sirvan Atashak , (2013). 'The effect of the eight-week progressive concurrent training on inflammatory index of cardiovascular disease predictor, and body composition in sedentary middle-age men', Cardiovascular Nursing Journal, 2(3), pp.16-25. magiran.com/p1316001
سیروان آتشک. "اثرات هشت هفته تمرینات ورزشی ترکیبی پیشرونده بر ترکیب بدن و شاخص التهابی پیشگویی کننده بیماری های قلبی عروقی (Hs-CRP) در مردان میانسال کم تحرک". فصلنامه پرستاری قلب و عروق، 2 ،3 ، 1392، 16-25. magiran.com/p1316001
Sirvan Atashak . "The effect of the eight-week progressive concurrent training on inflammatory index of cardiovascular disease predictor, and body composition in sedentary middle-age men", Cardiovascular Nursing Journal, 2, 3, 2013, 16-25. magiran.com/p1316001
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال