ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
قاسم عسکری، حامد کلنگی میاندره، علی شعبانی، (1393). ساختار ژنتیکی جمعیت سگ ماهی جویباری (Turcinoemacheilus kossiwigi Banarescu and Nalbant، 1964) در رودخانه بریم (کهگیلویه و بویراحمد) و خیرآباد (خوزستان) با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره، فصلنامه شیلات، 275-285. magiran.com/p1316585
Ghasem Askari, Hamed Kolangi Miandare, Ali Shabani, (2014). Genetic structure of Turcinoemacheilus kossiwigi (Banarescu and Nalbant, 1964) populations in Berim (Kohgiluyeh and Buyer Ahmad Province) and Kheyrabad (Khuzestan Province) River using microsatellite markers, Journal of Fisheries, 2, 275-285. magiran.com/p1316585
قاسم عسکری، حامد کلنگی میاندره، علی شعبانی، ساختار ژنتیکی جمعیت سگ ماهی جویباری (Turcinoemacheilus kossiwigi Banarescu and Nalbant، 1964) در رودخانه بریم (کهگیلویه و بویراحمد) و خیرآباد (خوزستان) با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره. فصلنامه شیلات، 1393؛ 2: 275-285. magiran.com/p1316585
Ghasem Askari, Hamed Kolangi Miandare, Ali Shabani, Genetic structure of Turcinoemacheilus kossiwigi (Banarescu and Nalbant, 1964) populations in Berim (Kohgiluyeh and Buyer Ahmad Province) and Kheyrabad (Khuzestan Province) River using microsatellite markers, Journal of Fisheries, 2014; 2: 275-285. magiran.com/p1316585
قاسم عسکری، حامد کلنگی میاندره، علی شعبانی، "ساختار ژنتیکی جمعیت سگ ماهی جویباری (Turcinoemacheilus kossiwigi Banarescu and Nalbant، 1964) در رودخانه بریم (کهگیلویه و بویراحمد) و خیرآباد (خوزستان) با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره"، فصلنامه شیلات ،2 (1393): 275-285. magiran.com/p1316585
Ghasem Askari, Hamed Kolangi Miandare, Ali Shabani, "Genetic structure of Turcinoemacheilus kossiwigi (Banarescu and Nalbant, 1964) populations in Berim (Kohgiluyeh and Buyer Ahmad Province) and Kheyrabad (Khuzestan Province) River using microsatellite markers", Journal of Fisheries no. 2 (2014): 275-285. magiran.com/p1316585
قاسم عسکری، حامد کلنگی میاندره، علی شعبانی، (1393). 'ساختار ژنتیکی جمعیت سگ ماهی جویباری (Turcinoemacheilus kossiwigi Banarescu and Nalbant، 1964) در رودخانه بریم (کهگیلویه و بویراحمد) و خیرآباد (خوزستان) با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره'، فصلنامه شیلات، صص.275-285. magiran.com/p1316585
Ghasem Askari, Hamed Kolangi Miandare, Ali Shabani, (2014). 'Genetic structure of Turcinoemacheilus kossiwigi (Banarescu and Nalbant, 1964) populations in Berim (Kohgiluyeh and Buyer Ahmad Province) and Kheyrabad (Khuzestan Province) River using microsatellite markers', Journal of Fisheries, 2, pp.275-285. magiran.com/p1316585
قاسم عسکری؛ حامد کلنگی میاندره؛ علی شعبانی. "ساختار ژنتیکی جمعیت سگ ماهی جویباری (Turcinoemacheilus kossiwigi Banarescu and Nalbant، 1964) در رودخانه بریم (کهگیلویه و بویراحمد) و خیرآباد (خوزستان) با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره". فصلنامه شیلات، 2 ، 1393، 275-285. magiran.com/p1316585
Ghasem Askari; Hamed Kolangi Miandare; Ali Shabani. "Genetic structure of Turcinoemacheilus kossiwigi (Banarescu and Nalbant, 1964) populations in Berim (Kohgiluyeh and Buyer Ahmad Province) and Kheyrabad (Khuzestan Province) River using microsatellite markers", Journal of Fisheries, 2, 2014, 275-285. magiran.com/p1316585
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال