ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
جلال سالاری، مجید کلانتر نیستانکی، فاطمه صاحبی اعلا، (1393). تاثیر اسید سیتریک و دو گیاه دارویی رازیانه و شنبلیله بر عملکرد رشد، ایمنی هومورال، پروتئین های سرم و جمعیت میکروبی روده باریک جوجه گوشتی، فصلنامه دامپزشکی ایران، 10(44)، 43-48. magiran.com/p1319783
, (2014). The effects of citric acid and two medicinal plants fennel and fenugreek on growth performance, Humoral immunity, serum protein and intestinal microbial population in broilers, Iranian Veterinary Journal, 10(44), 43-48. magiran.com/p1319783
جلال سالاری، مجید کلانتر نیستانکی، فاطمه صاحبی اعلا، تاثیر اسید سیتریک و دو گیاه دارویی رازیانه و شنبلیله بر عملکرد رشد، ایمنی هومورال، پروتئین های سرم و جمعیت میکروبی روده باریک جوجه گوشتی. فصلنامه دامپزشکی ایران، 1393؛ 10(44): 43-48. magiran.com/p1319783
, The effects of citric acid and two medicinal plants fennel and fenugreek on growth performance, Humoral immunity, serum protein and intestinal microbial population in broilers, Iranian Veterinary Journal, 2014; 10(44): 43-48. magiran.com/p1319783
جلال سالاری، مجید کلانتر نیستانکی، فاطمه صاحبی اعلا، "تاثیر اسید سیتریک و دو گیاه دارویی رازیانه و شنبلیله بر عملکرد رشد، ایمنی هومورال، پروتئین های سرم و جمعیت میکروبی روده باریک جوجه گوشتی"، فصلنامه دامپزشکی ایران 10، شماره 44 (1393): 43-48. magiran.com/p1319783
, "The effects of citric acid and two medicinal plants fennel and fenugreek on growth performance, Humoral immunity, serum protein and intestinal microbial population in broilers", Iranian Veterinary Journal 10, no.44 (2014): 43-48. magiran.com/p1319783
جلال سالاری، مجید کلانتر نیستانکی، فاطمه صاحبی اعلا، (1393). 'تاثیر اسید سیتریک و دو گیاه دارویی رازیانه و شنبلیله بر عملکرد رشد، ایمنی هومورال، پروتئین های سرم و جمعیت میکروبی روده باریک جوجه گوشتی'، فصلنامه دامپزشکی ایران، 10(44)، صص.43-48. magiran.com/p1319783
, (2014). 'The effects of citric acid and two medicinal plants fennel and fenugreek on growth performance, Humoral immunity, serum protein and intestinal microbial population in broilers', Iranian Veterinary Journal, 10(44), pp.43-48. magiran.com/p1319783
جلال سالاری؛ مجید کلانتر نیستانکی؛ فاطمه صاحبی اعلا. "تاثیر اسید سیتریک و دو گیاه دارویی رازیانه و شنبلیله بر عملکرد رشد، ایمنی هومورال، پروتئین های سرم و جمعیت میکروبی روده باریک جوجه گوشتی". فصلنامه دامپزشکی ایران، 10 ،44 ، 1393، 43-48. magiran.com/p1319783
. "The effects of citric acid and two medicinal plants fennel and fenugreek on growth performance, Humoral immunity, serum protein and intestinal microbial population in broilers", Iranian Veterinary Journal, 10, 44, 2014, 43-48. magiran.com/p1319783
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال