ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
نجادعلی الماسی، عاصف حمداللهی، محسن رجالی، (1391). بررسی فقهی حقوقی قرابت مادر جانشین با طفل متولد از رحم جایگزین، پژوهشنامه حقوق اسلامی، 13(36)، 27-46. magiran.com/p1320043
Najadali Almasi, Asef Hamdullahi, Mohsen Rejali, (2013). Jurisprudential and Legal Study of the Relationship between Surrogate Mother and the Child Born of Surrogacy, , 13(36), 27-46. magiran.com/p1320043
نجادعلی الماسی، عاصف حمداللهی، محسن رجالی، بررسی فقهی حقوقی قرابت مادر جانشین با طفل متولد از رحم جایگزین. پژوهشنامه حقوق اسلامی، 1391؛ 13(36): 27-46. magiran.com/p1320043
Najadali Almasi, Asef Hamdullahi, Mohsen Rejali, Jurisprudential and Legal Study of the Relationship between Surrogate Mother and the Child Born of Surrogacy, , 2013; 13(36): 27-46. magiran.com/p1320043
نجادعلی الماسی، عاصف حمداللهی، محسن رجالی، "بررسی فقهی حقوقی قرابت مادر جانشین با طفل متولد از رحم جایگزین"، پژوهشنامه حقوق اسلامی 13، شماره 36 (1391): 27-46. magiran.com/p1320043
Najadali Almasi, Asef Hamdullahi, Mohsen Rejali, "Jurisprudential and Legal Study of the Relationship between Surrogate Mother and the Child Born of Surrogacy", 13, no.36 (2013): 27-46. magiran.com/p1320043
نجادعلی الماسی، عاصف حمداللهی، محسن رجالی، (1391). 'بررسی فقهی حقوقی قرابت مادر جانشین با طفل متولد از رحم جایگزین'، پژوهشنامه حقوق اسلامی، 13(36)، صص.27-46. magiran.com/p1320043
Najadali Almasi, Asef Hamdullahi, Mohsen Rejali, (2013). 'Jurisprudential and Legal Study of the Relationship between Surrogate Mother and the Child Born of Surrogacy', , 13(36), pp.27-46. magiran.com/p1320043
نجادعلی الماسی؛ عاصف حمداللهی؛ محسن رجالی. "بررسی فقهی حقوقی قرابت مادر جانشین با طفل متولد از رحم جایگزین". پژوهشنامه حقوق اسلامی، 13 ،36 ، 1391، 27-46. magiran.com/p1320043
Najadali Almasi; Asef Hamdullahi; Mohsen Rejali. "Jurisprudential and Legal Study of the Relationship between Surrogate Mother and the Child Born of Surrogacy", , 13, 36, 2013, 27-46. magiran.com/p1320043
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال