ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مصطفی اورگان، فریده طباطبایی، (1393). رفتار تریبوخوردگی پوششهای آمورف و نانوساختار الکترولس نیکل- فسفر، فصلنامه علوم و مهندسی سطح ایران، 10(20)، 55-64. magiran.com/p1320255
F.Tabatabaei, K. Raeissi, A.Saatchi, (2014). Effect of heat treatment on tribocorrosion behavior of amorphous and nanostructure Ni-P electroless coatings, Iranian Journal of Surface Science and Engineering, 10(20), 55-64. magiran.com/p1320255
مصطفی اورگان، فریده طباطبایی، رفتار تریبوخوردگی پوششهای آمورف و نانوساختار الکترولس نیکل- فسفر. فصلنامه علوم و مهندسی سطح ایران، 1393؛ 10(20): 55-64. magiran.com/p1320255
F.Tabatabaei, K. Raeissi, A.Saatchi, Effect of heat treatment on tribocorrosion behavior of amorphous and nanostructure Ni-P electroless coatings, Iranian Journal of Surface Science and Engineering, 2014; 10(20): 55-64. magiran.com/p1320255
مصطفی اورگان، فریده طباطبایی، "رفتار تریبوخوردگی پوششهای آمورف و نانوساختار الکترولس نیکل- فسفر"، فصلنامه علوم و مهندسی سطح ایران 10، شماره 20 (1393): 55-64. magiran.com/p1320255
F.Tabatabaei, K. Raeissi, A.Saatchi, "Effect of heat treatment on tribocorrosion behavior of amorphous and nanostructure Ni-P electroless coatings", Iranian Journal of Surface Science and Engineering 10, no.20 (2014): 55-64. magiran.com/p1320255
مصطفی اورگان، فریده طباطبایی، (1393). 'رفتار تریبوخوردگی پوششهای آمورف و نانوساختار الکترولس نیکل- فسفر'، فصلنامه علوم و مهندسی سطح ایران، 10(20)، صص.55-64. magiran.com/p1320255
F.Tabatabaei, K. Raeissi, A.Saatchi, (2014). 'Effect of heat treatment on tribocorrosion behavior of amorphous and nanostructure Ni-P electroless coatings', Iranian Journal of Surface Science and Engineering, 10(20), pp.55-64. magiran.com/p1320255
مصطفی اورگان؛ فریده طباطبایی. "رفتار تریبوخوردگی پوششهای آمورف و نانوساختار الکترولس نیکل- فسفر". فصلنامه علوم و مهندسی سطح ایران، 10 ،20 ، 1393، 55-64. magiran.com/p1320255
F.Tabatabaei; K. Raeissi; A.Saatchi. "Effect of heat treatment on tribocorrosion behavior of amorphous and nanostructure Ni-P electroless coatings", Iranian Journal of Surface Science and Engineering, 10, 20, 2014, 55-64. magiran.com/p1320255
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال