ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمدحسن فتح الله زاده، قاسم حیدری نژاد، هادی پاسدارشهری، (1393). بررسی اثر دمای هوای ورودی بر آسایش حرارتی و کیفیت هوای داخل برای اتاقی با سیستم تهویه جابه جایی در تابستان، ماهنامه مهندسی مکانیک مدرس، 14(9)، 35-44. magiran.com/p1320876
Mohammad Hassan Fatollahzadeh, Ghassem Heidarinejad, Hadi Pasdarshahri, (2014). Investigating the effect of supply air temperature on thermal comfort and indoor air quality for a displacement ventilated room in summer, Modares Mechanical Engineering, 14(9), 35-44. magiran.com/p1320876
محمدحسن فتح الله زاده، قاسم حیدری نژاد، هادی پاسدارشهری، بررسی اثر دمای هوای ورودی بر آسایش حرارتی و کیفیت هوای داخل برای اتاقی با سیستم تهویه جابه جایی در تابستان. ماهنامه مهندسی مکانیک مدرس، 1393؛ 14(9): 35-44. magiran.com/p1320876
Mohammad Hassan Fatollahzadeh, Ghassem Heidarinejad, Hadi Pasdarshahri, Investigating the effect of supply air temperature on thermal comfort and indoor air quality for a displacement ventilated room in summer, Modares Mechanical Engineering, 2014; 14(9): 35-44. magiran.com/p1320876
محمدحسن فتح الله زاده، قاسم حیدری نژاد، هادی پاسدارشهری، "بررسی اثر دمای هوای ورودی بر آسایش حرارتی و کیفیت هوای داخل برای اتاقی با سیستم تهویه جابه جایی در تابستان"، ماهنامه مهندسی مکانیک مدرس 14، شماره 9 (1393): 35-44. magiran.com/p1320876
Mohammad Hassan Fatollahzadeh, Ghassem Heidarinejad, Hadi Pasdarshahri, "Investigating the effect of supply air temperature on thermal comfort and indoor air quality for a displacement ventilated room in summer", Modares Mechanical Engineering 14, no.9 (2014): 35-44. magiran.com/p1320876
محمدحسن فتح الله زاده، قاسم حیدری نژاد، هادی پاسدارشهری، (1393). 'بررسی اثر دمای هوای ورودی بر آسایش حرارتی و کیفیت هوای داخل برای اتاقی با سیستم تهویه جابه جایی در تابستان'، ماهنامه مهندسی مکانیک مدرس، 14(9)، صص.35-44. magiran.com/p1320876
Mohammad Hassan Fatollahzadeh, Ghassem Heidarinejad, Hadi Pasdarshahri, (2014). 'Investigating the effect of supply air temperature on thermal comfort and indoor air quality for a displacement ventilated room in summer', Modares Mechanical Engineering, 14(9), pp.35-44. magiran.com/p1320876
محمدحسن فتح الله زاده؛ قاسم حیدری نژاد؛ هادی پاسدارشهری. "بررسی اثر دمای هوای ورودی بر آسایش حرارتی و کیفیت هوای داخل برای اتاقی با سیستم تهویه جابه جایی در تابستان". ماهنامه مهندسی مکانیک مدرس، 14 ،9 ، 1393، 35-44. magiran.com/p1320876
Mohammad Hassan Fatollahzadeh; Ghassem Heidarinejad; Hadi Pasdarshahri. "Investigating the effect of supply air temperature on thermal comfort and indoor air quality for a displacement ventilated room in summer", Modares Mechanical Engineering, 14, 9, 2014, 35-44. magiran.com/p1320876
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال