ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
خدیجه ایزک مهری، موسی صابر، محمد باقر حسن پور اقدم، علی مهرور، (1392). بررسی سمیت تنفسی اسانس دو گونه ی گیاهی اکالیپتوس و ترخون در شرایط دما و رطوبت مختلف روی حشرات بالغ سوسک چهارنقطه ای حبوبات، فصلنامه تحقیقات حشره شناسی، 5(4)، 305. magiran.com/p1321109
Khadijeh Izakmehri, Moosa Saber, Mohammad Bagher Hassanpouraghdam, Ali, (2014). The effect of the essential oils extracted from Artemisia dracunculus L. and Eucalyptus camaldulensis Dehnh. on adults of Callosobruchus maculatus F. in different temperatures and humidities, Iranian Journal of Entomological Research, 5(4), 305. magiran.com/p1321109
خدیجه ایزک مهری، موسی صابر، محمد باقر حسن پور اقدم، علی مهرور، بررسی سمیت تنفسی اسانس دو گونه ی گیاهی اکالیپتوس و ترخون در شرایط دما و رطوبت مختلف روی حشرات بالغ سوسک چهارنقطه ای حبوبات. فصلنامه تحقیقات حشره شناسی، 1392؛ 5(4): 305. magiran.com/p1321109
Khadijeh Izakmehri, Moosa Saber, Mohammad Bagher Hassanpouraghdam, Ali, The effect of the essential oils extracted from Artemisia dracunculus L. and Eucalyptus camaldulensis Dehnh. on adults of Callosobruchus maculatus F. in different temperatures and humidities, Iranian Journal of Entomological Research, 2014; 5(4): 305. magiran.com/p1321109
خدیجه ایزک مهری، موسی صابر، محمد باقر حسن پور اقدم، علی مهرور، "بررسی سمیت تنفسی اسانس دو گونه ی گیاهی اکالیپتوس و ترخون در شرایط دما و رطوبت مختلف روی حشرات بالغ سوسک چهارنقطه ای حبوبات"، فصلنامه تحقیقات حشره شناسی 5، شماره 4 (1392): 305. magiran.com/p1321109
Khadijeh Izakmehri, Moosa Saber, Mohammad Bagher Hassanpouraghdam, Ali, "The effect of the essential oils extracted from Artemisia dracunculus L. and Eucalyptus camaldulensis Dehnh. on adults of Callosobruchus maculatus F. in different temperatures and humidities", Iranian Journal of Entomological Research 5, no.4 (2014): 305. magiran.com/p1321109
خدیجه ایزک مهری، موسی صابر، محمد باقر حسن پور اقدم، علی مهرور، (1392). 'بررسی سمیت تنفسی اسانس دو گونه ی گیاهی اکالیپتوس و ترخون در شرایط دما و رطوبت مختلف روی حشرات بالغ سوسک چهارنقطه ای حبوبات'، فصلنامه تحقیقات حشره شناسی، 5(4)، صص.305. magiran.com/p1321109
Khadijeh Izakmehri, Moosa Saber, Mohammad Bagher Hassanpouraghdam, Ali, (2014). 'The effect of the essential oils extracted from Artemisia dracunculus L. and Eucalyptus camaldulensis Dehnh. on adults of Callosobruchus maculatus F. in different temperatures and humidities', Iranian Journal of Entomological Research, 5(4), pp.305. magiran.com/p1321109
خدیجه ایزک مهری؛ موسی صابر؛ محمد باقر حسن پور اقدم؛ علی مهرور. "بررسی سمیت تنفسی اسانس دو گونه ی گیاهی اکالیپتوس و ترخون در شرایط دما و رطوبت مختلف روی حشرات بالغ سوسک چهارنقطه ای حبوبات". فصلنامه تحقیقات حشره شناسی، 5 ،4 ، 1392، 305. magiran.com/p1321109
Khadijeh Izakmehri; Moosa Saber; Mohammad Bagher Hassanpouraghdam; Ali. "The effect of the essential oils extracted from Artemisia dracunculus L. and Eucalyptus camaldulensis Dehnh. on adults of Callosobruchus maculatus F. in different temperatures and humidities", Iranian Journal of Entomological Research, 5, 4, 2014, 305. magiran.com/p1321109
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال