ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
شبنم پریچهره، محمد باقر فرشینه عدل، مجید فلاح زاده، (1392). بررسی و مقایسه خصوصیات مرفولوژیکی زنبور عسل کوچک(Apis florea F. (Hymenoptera،Apidae در ایران، فصلنامه تحقیقات حشره شناسی، 5(4)، 317. magiran.com/p1321110
Shabnam Parichehreh, Mohammad Bagher Farshineh Adl, Majid Fallahzadeh, (2014). Study and comparison of morphological characteristics of dwarf honey bees, Apis florea F. (Hymenoptera, Apidae) in Iran, Iranian Journal of Entomological Research, 5(4), 317. magiran.com/p1321110
شبنم پریچهره، محمد باقر فرشینه عدل، مجید فلاح زاده، بررسی و مقایسه خصوصیات مرفولوژیکی زنبور عسل کوچک(Apis florea F. (Hymenoptera،Apidae در ایران. فصلنامه تحقیقات حشره شناسی، 1392؛ 5(4): 317. magiran.com/p1321110
Shabnam Parichehreh, Mohammad Bagher Farshineh Adl, Majid Fallahzadeh, Study and comparison of morphological characteristics of dwarf honey bees, Apis florea F. (Hymenoptera, Apidae) in Iran, Iranian Journal of Entomological Research, 2014; 5(4): 317. magiran.com/p1321110
شبنم پریچهره، محمد باقر فرشینه عدل، مجید فلاح زاده، "بررسی و مقایسه خصوصیات مرفولوژیکی زنبور عسل کوچک(Apis florea F. (Hymenoptera،Apidae در ایران"، فصلنامه تحقیقات حشره شناسی 5، شماره 4 (1392): 317. magiran.com/p1321110
Shabnam Parichehreh, Mohammad Bagher Farshineh Adl, Majid Fallahzadeh, "Study and comparison of morphological characteristics of dwarf honey bees, Apis florea F. (Hymenoptera, Apidae) in Iran", Iranian Journal of Entomological Research 5, no.4 (2014): 317. magiran.com/p1321110
شبنم پریچهره، محمد باقر فرشینه عدل، مجید فلاح زاده، (1392). 'بررسی و مقایسه خصوصیات مرفولوژیکی زنبور عسل کوچک(Apis florea F. (Hymenoptera،Apidae در ایران'، فصلنامه تحقیقات حشره شناسی، 5(4)، صص.317. magiran.com/p1321110
Shabnam Parichehreh, Mohammad Bagher Farshineh Adl, Majid Fallahzadeh, (2014). 'Study and comparison of morphological characteristics of dwarf honey bees, Apis florea F. (Hymenoptera, Apidae) in Iran', Iranian Journal of Entomological Research, 5(4), pp.317. magiran.com/p1321110
شبنم پریچهره؛ محمد باقر فرشینه عدل؛ مجید فلاح زاده. "بررسی و مقایسه خصوصیات مرفولوژیکی زنبور عسل کوچک(Apis florea F. (Hymenoptera،Apidae در ایران". فصلنامه تحقیقات حشره شناسی، 5 ،4 ، 1392، 317. magiran.com/p1321110
Shabnam Parichehreh; Mohammad Bagher Farshineh Adl; Majid Fallahzadeh. "Study and comparison of morphological characteristics of dwarf honey bees, Apis florea F. (Hymenoptera, Apidae) in Iran", Iranian Journal of Entomological Research, 5, 4, 2014, 317. magiran.com/p1321110
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال