ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
زریر سعیدی، (1392). ارزیابی مقاومت ارقام و ژنوتیپ های مختلف بادام نسبت به کنه تارتن دو لکه ای Tetranychus urticae Koch در شرایط آزمایشگاه و گلخانه، فصلنامه تحقیقات حشره شناسی، 5(4)، 358. magiran.com/p1321113
Zarir Saeidi, (2014). Investigation on resistance of different almond cultivars/genotypes to twospotted spider mite, Tetranychus urticae Koch in laboratory and greenhouse condition, Iranian Journal of Entomological Research, 5(4), 358. magiran.com/p1321113
زریر سعیدی، ارزیابی مقاومت ارقام و ژنوتیپ های مختلف بادام نسبت به کنه تارتن دو لکه ای Tetranychus urticae Koch در شرایط آزمایشگاه و گلخانه. فصلنامه تحقیقات حشره شناسی، 1392؛ 5(4): 358. magiran.com/p1321113
Zarir Saeidi, Investigation on resistance of different almond cultivars/genotypes to twospotted spider mite, Tetranychus urticae Koch in laboratory and greenhouse condition, Iranian Journal of Entomological Research, 2014; 5(4): 358. magiran.com/p1321113
زریر سعیدی، "ارزیابی مقاومت ارقام و ژنوتیپ های مختلف بادام نسبت به کنه تارتن دو لکه ای Tetranychus urticae Koch در شرایط آزمایشگاه و گلخانه"، فصلنامه تحقیقات حشره شناسی 5، شماره 4 (1392): 358. magiran.com/p1321113
Zarir Saeidi, "Investigation on resistance of different almond cultivars/genotypes to twospotted spider mite, Tetranychus urticae Koch in laboratory and greenhouse condition", Iranian Journal of Entomological Research 5, no.4 (2014): 358. magiran.com/p1321113
زریر سعیدی، (1392). 'ارزیابی مقاومت ارقام و ژنوتیپ های مختلف بادام نسبت به کنه تارتن دو لکه ای Tetranychus urticae Koch در شرایط آزمایشگاه و گلخانه'، فصلنامه تحقیقات حشره شناسی، 5(4)، صص.358. magiran.com/p1321113
Zarir Saeidi, (2014). 'Investigation on resistance of different almond cultivars/genotypes to twospotted spider mite, Tetranychus urticae Koch in laboratory and greenhouse condition', Iranian Journal of Entomological Research, 5(4), pp.358. magiran.com/p1321113
زریر سعیدی. "ارزیابی مقاومت ارقام و ژنوتیپ های مختلف بادام نسبت به کنه تارتن دو لکه ای Tetranychus urticae Koch در شرایط آزمایشگاه و گلخانه". فصلنامه تحقیقات حشره شناسی، 5 ،4 ، 1392، 358. magiran.com/p1321113
Zarir Saeidi. "Investigation on resistance of different almond cultivars/genotypes to twospotted spider mite, Tetranychus urticae Koch in laboratory and greenhouse condition", Iranian Journal of Entomological Research, 5, 4, 2014, 358. magiran.com/p1321113
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال