ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
زریر سعیدی علیرضا نعمتی، (1393). بررسی رابطه بین نرخ رشد و نمو کنه تارتن ترکستانی Tetranychus turkestani (Acari: Tetranychidae) و دما با استفاده از مدل های دمایی، فصلنامه مطالعات حفاظت گیاهان، 28(2)، 270-273. magiran.com/p1321210
Z. Saeidi, A. Nemati, (2014). Study Relationship Between Temperature and Developmental Rate of Two-Spotted Spider Mite, Tetranychus turkestani (Acari: Tetranychidae) Using the Temperature Models, Journal of plant protection, 28(2), 270-273. magiran.com/p1321210
زریر سعیدی علیرضا نعمتی، بررسی رابطه بین نرخ رشد و نمو کنه تارتن ترکستانی Tetranychus turkestani (Acari: Tetranychidae) و دما با استفاده از مدل های دمایی. فصلنامه مطالعات حفاظت گیاهان، 1393؛ 28(2): 270-273. magiran.com/p1321210
Z. Saeidi, A. Nemati, Study Relationship Between Temperature and Developmental Rate of Two-Spotted Spider Mite, Tetranychus turkestani (Acari: Tetranychidae) Using the Temperature Models, Journal of plant protection, 2014; 28(2): 270-273. magiran.com/p1321210
زریر سعیدی علیرضا نعمتی، "بررسی رابطه بین نرخ رشد و نمو کنه تارتن ترکستانی Tetranychus turkestani (Acari: Tetranychidae) و دما با استفاده از مدل های دمایی"، فصلنامه مطالعات حفاظت گیاهان 28، شماره 2 (1393): 270-273. magiran.com/p1321210
Z. Saeidi, A. Nemati, "Study Relationship Between Temperature and Developmental Rate of Two-Spotted Spider Mite, Tetranychus turkestani (Acari: Tetranychidae) Using the Temperature Models", Journal of plant protection 28, no.2 (2014): 270-273. magiran.com/p1321210
زریر سعیدی علیرضا نعمتی، (1393). 'بررسی رابطه بین نرخ رشد و نمو کنه تارتن ترکستانی Tetranychus turkestani (Acari: Tetranychidae) و دما با استفاده از مدل های دمایی'، فصلنامه مطالعات حفاظت گیاهان، 28(2)، صص.270-273. magiran.com/p1321210
Z. Saeidi, A. Nemati, (2014). 'Study Relationship Between Temperature and Developmental Rate of Two-Spotted Spider Mite, Tetranychus turkestani (Acari: Tetranychidae) Using the Temperature Models', Journal of plant protection, 28(2), pp.270-273. magiran.com/p1321210
زریر سعیدی علیرضا نعمتی. "بررسی رابطه بین نرخ رشد و نمو کنه تارتن ترکستانی Tetranychus turkestani (Acari: Tetranychidae) و دما با استفاده از مدل های دمایی". فصلنامه مطالعات حفاظت گیاهان، 28 ،2 ، 1393، 270-273. magiran.com/p1321210
Z. Saeidi; A. Nemati. "Study Relationship Between Temperature and Developmental Rate of Two-Spotted Spider Mite, Tetranychus turkestani (Acari: Tetranychidae) Using the Temperature Models", Journal of plant protection, 28, 2, 2014, 270-273. magiran.com/p1321210
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال