ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
معصومه رضایی، روناک شاهوی، شعله شاه غیبی، عبدالرحیم افخم زاده، فریبا فرهادی فر، (1393). مقایسه پارگی های پرینه در اپی زیاتومی های مدیولاترال معمول و انتخابی در زنان مراجعه کننده به بلوک زایمان بیمارستان بعثت سنندج، 1390، مجله زنان مامائی و نازائی ایران، 17(116)، 8-14. magiran.com/p1321431
Masomeh Rezaie, Roonak Shahoei, Sholah Shahgibi, Abdorrahim Afkhamzadeh, Fariba Farhadifar, (2014). Comparison of Perineal Lacerations in Routine vs. Selective Mediolateral Episiotomy among Women Referring to the Obstetrics Department of Besat Hospital in Sanandaj in 2011, Iranina Journal of Obstetrics Gynecology and Infertility, 17(116), 8-14. magiran.com/p1321431
معصومه رضایی، روناک شاهوی، شعله شاه غیبی، عبدالرحیم افخم زاده، فریبا فرهادی فر، مقایسه پارگی های پرینه در اپی زیاتومی های مدیولاترال معمول و انتخابی در زنان مراجعه کننده به بلوک زایمان بیمارستان بعثت سنندج، 1390. مجله زنان مامائی و نازائی ایران، 1393؛ 17(116): 8-14. magiran.com/p1321431
Masomeh Rezaie, Roonak Shahoei, Sholah Shahgibi, Abdorrahim Afkhamzadeh, Fariba Farhadifar, Comparison of Perineal Lacerations in Routine vs. Selective Mediolateral Episiotomy among Women Referring to the Obstetrics Department of Besat Hospital in Sanandaj in 2011, Iranina Journal of Obstetrics Gynecology and Infertility, 2014; 17(116): 8-14. magiran.com/p1321431
معصومه رضایی، روناک شاهوی، شعله شاه غیبی، عبدالرحیم افخم زاده، فریبا فرهادی فر، "مقایسه پارگی های پرینه در اپی زیاتومی های مدیولاترال معمول و انتخابی در زنان مراجعه کننده به بلوک زایمان بیمارستان بعثت سنندج، 1390"، مجله زنان مامائی و نازائی ایران 17، شماره 116 (1393): 8-14. magiran.com/p1321431
Masomeh Rezaie, Roonak Shahoei, Sholah Shahgibi, Abdorrahim Afkhamzadeh, Fariba Farhadifar, "Comparison of Perineal Lacerations in Routine vs. Selective Mediolateral Episiotomy among Women Referring to the Obstetrics Department of Besat Hospital in Sanandaj in 2011", Iranina Journal of Obstetrics Gynecology and Infertility 17, no.116 (2014): 8-14. magiran.com/p1321431
معصومه رضایی، روناک شاهوی، شعله شاه غیبی، عبدالرحیم افخم زاده، فریبا فرهادی فر، (1393). 'مقایسه پارگی های پرینه در اپی زیاتومی های مدیولاترال معمول و انتخابی در زنان مراجعه کننده به بلوک زایمان بیمارستان بعثت سنندج، 1390'، مجله زنان مامائی و نازائی ایران، 17(116)، صص.8-14. magiran.com/p1321431
Masomeh Rezaie, Roonak Shahoei, Sholah Shahgibi, Abdorrahim Afkhamzadeh, Fariba Farhadifar, (2014). 'Comparison of Perineal Lacerations in Routine vs. Selective Mediolateral Episiotomy among Women Referring to the Obstetrics Department of Besat Hospital in Sanandaj in 2011', Iranina Journal of Obstetrics Gynecology and Infertility, 17(116), pp.8-14. magiran.com/p1321431
معصومه رضایی؛ روناک شاهوی؛ شعله شاه غیبی؛ عبدالرحیم افخم زاده؛ فریبا فرهادی فر. "مقایسه پارگی های پرینه در اپی زیاتومی های مدیولاترال معمول و انتخابی در زنان مراجعه کننده به بلوک زایمان بیمارستان بعثت سنندج، 1390". مجله زنان مامائی و نازائی ایران، 17 ،116 ، 1393، 8-14. magiran.com/p1321431
Masomeh Rezaie; Roonak Shahoei; Sholah Shahgibi; Abdorrahim Afkhamzadeh; Fariba Farhadifar. "Comparison of Perineal Lacerations in Routine vs. Selective Mediolateral Episiotomy among Women Referring to the Obstetrics Department of Besat Hospital in Sanandaj in 2011", Iranina Journal of Obstetrics Gynecology and Infertility, 17, 116, 2014, 8-14. magiran.com/p1321431
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال