ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
اسماعیل نادری، نادیا گندلی علیخانی، حسین عباسی نژاد، (1392). تحلیل و پیش بینی اثرات غیرخطی در بازار نفت، فصلنامه برنامه ریزی و بودجه، 18(122)، 21. magiran.com/p1321592
Esmaeil Naderi, Nadiya Gandali, Alikhani, Hossein Abbasinejad, (2013). Analysis and Forecasting of Nonlinearity in Oil Market, The Journal of Planning and Budgeting, 18(122), 21. magiran.com/p1321592
اسماعیل نادری، نادیا گندلی علیخانی، حسین عباسی نژاد، تحلیل و پیش بینی اثرات غیرخطی در بازار نفت. فصلنامه برنامه ریزی و بودجه، 1392؛ 18(122): 21. magiran.com/p1321592
Esmaeil Naderi, Nadiya Gandali, Alikhani, Hossein Abbasinejad, Analysis and Forecasting of Nonlinearity in Oil Market, The Journal of Planning and Budgeting, 2013; 18(122): 21. magiran.com/p1321592
اسماعیل نادری، نادیا گندلی علیخانی، حسین عباسی نژاد، "تحلیل و پیش بینی اثرات غیرخطی در بازار نفت"، فصلنامه برنامه ریزی و بودجه 18، شماره 122 (1392): 21. magiran.com/p1321592
Esmaeil Naderi, Nadiya Gandali, Alikhani, Hossein Abbasinejad, "Analysis and Forecasting of Nonlinearity in Oil Market", The Journal of Planning and Budgeting 18, no.122 (2013): 21. magiran.com/p1321592
اسماعیل نادری، نادیا گندلی علیخانی، حسین عباسی نژاد، (1392). 'تحلیل و پیش بینی اثرات غیرخطی در بازار نفت'، فصلنامه برنامه ریزی و بودجه، 18(122)، صص.21. magiran.com/p1321592
Esmaeil Naderi, Nadiya Gandali, Alikhani, Hossein Abbasinejad, (2013). 'Analysis and Forecasting of Nonlinearity in Oil Market', The Journal of Planning and Budgeting, 18(122), pp.21. magiran.com/p1321592
اسماعیل نادری؛ نادیا گندلی علیخانی؛ حسین عباسی نژاد. "تحلیل و پیش بینی اثرات غیرخطی در بازار نفت". فصلنامه برنامه ریزی و بودجه، 18 ،122 ، 1392، 21. magiran.com/p1321592
Esmaeil Naderi; Nadiya Gandali; Alikhani; Hossein Abbasinejad. "Analysis and Forecasting of Nonlinearity in Oil Market", The Journal of Planning and Budgeting, 18, 122, 2013, 21. magiran.com/p1321592
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال