ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
اسماعیل علی خانی، (1391). روش اشراقی بوناونتورا در شناخت و نیل به خداوند، نشریه جاویدان خرد، 9(22)، 91. magiran.com/p1321767
Ismail Alikhani, (2012). The Illuminative Approach of Bonaventure in Knowing and Attaining God, Sophia Perennis, 9(22), 91. magiran.com/p1321767
اسماعیل علی خانی، روش اشراقی بوناونتورا در شناخت و نیل به خداوند. نشریه جاویدان خرد، 1391؛ 9(22): 91. magiran.com/p1321767
Ismail Alikhani, The Illuminative Approach of Bonaventure in Knowing and Attaining God, Sophia Perennis, 2012; 9(22): 91. magiran.com/p1321767
اسماعیل علی خانی، "روش اشراقی بوناونتورا در شناخت و نیل به خداوند"، نشریه جاویدان خرد 9، شماره 22 (1391): 91. magiran.com/p1321767
Ismail Alikhani, "The Illuminative Approach of Bonaventure in Knowing and Attaining God", Sophia Perennis 9, no.22 (2012): 91. magiran.com/p1321767
اسماعیل علی خانی، (1391). 'روش اشراقی بوناونتورا در شناخت و نیل به خداوند'، نشریه جاویدان خرد، 9(22)، صص.91. magiran.com/p1321767
Ismail Alikhani, (2012). 'The Illuminative Approach of Bonaventure in Knowing and Attaining God', Sophia Perennis, 9(22), pp.91. magiran.com/p1321767
اسماعیل علی خانی. "روش اشراقی بوناونتورا در شناخت و نیل به خداوند". نشریه جاویدان خرد، 9 ،22 ، 1391، 91. magiran.com/p1321767
Ismail Alikhani. "The Illuminative Approach of Bonaventure in Knowing and Attaining God", Sophia Perennis, 9, 22, 2012, 91. magiran.com/p1321767
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال