ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محسن علی، فرزاد غیاثی، هدیه بدخشان، (1393). بررسی اثر مقدار حاد علف کش ترکیبی (2،4-dichlorophenoxyacetic acid) و (2-methyl-4-chlorophenoxyacetic acid) بر فاکتورهای خونی و آنزیم های کبدی ALT وAST قزل آلای رنگین کمان (rainbow trout (Oncorhynchus mykiss، فصلنامه سلامت و محیط زیست، 7(1)، 95-104. magiran.com/p1322571
Mohsen Ali, Farzad Ghiasi, Hedieh Badakhshan, (2014). Acute effects of combined herbicides (2,4-dichlorophenoxyacetic acid) and (2-methyl-4-chlorophenoxyacetic acid) on blood factors and ALT and AST liver enzymes in Rainbow trout (Oncorhynchus mykiss), Iranian Journal of Health and Environment, 7(1), 95-104. magiran.com/p1322571
محسن علی، فرزاد غیاثی، هدیه بدخشان، بررسی اثر مقدار حاد علف کش ترکیبی (2،4-dichlorophenoxyacetic acid) و (2-methyl-4-chlorophenoxyacetic acid) بر فاکتورهای خونی و آنزیم های کبدی ALT وAST قزل آلای رنگین کمان (rainbow trout (Oncorhynchus mykiss. فصلنامه سلامت و محیط زیست، 1393؛ 7(1): 95-104. magiran.com/p1322571
Mohsen Ali, Farzad Ghiasi, Hedieh Badakhshan, Acute effects of combined herbicides (2,4-dichlorophenoxyacetic acid) and (2-methyl-4-chlorophenoxyacetic acid) on blood factors and ALT and AST liver enzymes in Rainbow trout (Oncorhynchus mykiss), Iranian Journal of Health and Environment, 2014; 7(1): 95-104. magiran.com/p1322571
محسن علی، فرزاد غیاثی، هدیه بدخشان، "بررسی اثر مقدار حاد علف کش ترکیبی (2،4-dichlorophenoxyacetic acid) و (2-methyl-4-chlorophenoxyacetic acid) بر فاکتورهای خونی و آنزیم های کبدی ALT وAST قزل آلای رنگین کمان (rainbow trout (Oncorhynchus mykiss"، فصلنامه سلامت و محیط زیست 7، شماره 1 (1393): 95-104. magiran.com/p1322571
Mohsen Ali, Farzad Ghiasi, Hedieh Badakhshan, "Acute effects of combined herbicides (2,4-dichlorophenoxyacetic acid) and (2-methyl-4-chlorophenoxyacetic acid) on blood factors and ALT and AST liver enzymes in Rainbow trout (Oncorhynchus mykiss)", Iranian Journal of Health and Environment 7, no.1 (2014): 95-104. magiran.com/p1322571
محسن علی، فرزاد غیاثی، هدیه بدخشان، (1393). 'بررسی اثر مقدار حاد علف کش ترکیبی (2،4-dichlorophenoxyacetic acid) و (2-methyl-4-chlorophenoxyacetic acid) بر فاکتورهای خونی و آنزیم های کبدی ALT وAST قزل آلای رنگین کمان (rainbow trout (Oncorhynchus mykiss'، فصلنامه سلامت و محیط زیست، 7(1)، صص.95-104. magiran.com/p1322571
Mohsen Ali, Farzad Ghiasi, Hedieh Badakhshan, (2014). 'Acute effects of combined herbicides (2,4-dichlorophenoxyacetic acid) and (2-methyl-4-chlorophenoxyacetic acid) on blood factors and ALT and AST liver enzymes in Rainbow trout (Oncorhynchus mykiss)', Iranian Journal of Health and Environment, 7(1), pp.95-104. magiran.com/p1322571
محسن علی؛ فرزاد غیاثی؛ هدیه بدخشان. "بررسی اثر مقدار حاد علف کش ترکیبی (2،4-dichlorophenoxyacetic acid) و (2-methyl-4-chlorophenoxyacetic acid) بر فاکتورهای خونی و آنزیم های کبدی ALT وAST قزل آلای رنگین کمان (rainbow trout (Oncorhynchus mykiss". فصلنامه سلامت و محیط زیست، 7 ،1 ، 1393، 95-104. magiran.com/p1322571
Mohsen Ali; Farzad Ghiasi; Hedieh Badakhshan. "Acute effects of combined herbicides (2,4-dichlorophenoxyacetic acid) and (2-methyl-4-chlorophenoxyacetic acid) on blood factors and ALT and AST liver enzymes in Rainbow trout (Oncorhynchus mykiss)", Iranian Journal of Health and Environment, 7, 1, 2014, 95-104. magiran.com/p1322571
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال