ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فرید حیدری، آیدین رحیم طایفه، فرامرز قراگوزلو، پژمان میر شکرایی، ناصر فرخی، بهار نیری فسایی، جعفر خضری، (1393). بررسی نقش هورمون GnRH در مراحل مختلف تکوین آزمایشگاهی رویان گاو، مجله پژوهش های سلولی مولکولی (زیست شناسی ایران)، 27(2)، 224-232. magiran.com/p1322666
, (2014). Gonadotropin-Releasing Hormone efficacy on different developmental stages of embryo in bovine, Journal of Molecular and Cellular Research, 27(2), 224-232. magiran.com/p1322666
فرید حیدری، آیدین رحیم طایفه، فرامرز قراگوزلو، پژمان میر شکرایی، ناصر فرخی، بهار نیری فسایی، جعفر خضری، بررسی نقش هورمون GnRH در مراحل مختلف تکوین آزمایشگاهی رویان گاو. مجله پژوهش های سلولی مولکولی (زیست شناسی ایران)، 1393؛ 27(2): 224-232. magiran.com/p1322666
, Gonadotropin-Releasing Hormone efficacy on different developmental stages of embryo in bovine, Journal of Molecular and Cellular Research, 2014; 27(2): 224-232. magiran.com/p1322666
فرید حیدری، آیدین رحیم طایفه، فرامرز قراگوزلو، پژمان میر شکرایی، ناصر فرخی، بهار نیری فسایی، جعفر خضری، "بررسی نقش هورمون GnRH در مراحل مختلف تکوین آزمایشگاهی رویان گاو"، مجله پژوهش های سلولی مولکولی (زیست شناسی ایران) 27، شماره 2 (1393): 224-232. magiran.com/p1322666
, "Gonadotropin-Releasing Hormone efficacy on different developmental stages of embryo in bovine", Journal of Molecular and Cellular Research 27, no.2 (2014): 224-232. magiran.com/p1322666
فرید حیدری، آیدین رحیم طایفه، فرامرز قراگوزلو، پژمان میر شکرایی، ناصر فرخی، بهار نیری فسایی، جعفر خضری، (1393). 'بررسی نقش هورمون GnRH در مراحل مختلف تکوین آزمایشگاهی رویان گاو'، مجله پژوهش های سلولی مولکولی (زیست شناسی ایران)، 27(2)، صص.224-232. magiran.com/p1322666
, (2014). 'Gonadotropin-Releasing Hormone efficacy on different developmental stages of embryo in bovine', Journal of Molecular and Cellular Research, 27(2), pp.224-232. magiran.com/p1322666
فرید حیدری؛ آیدین رحیم طایفه؛ فرامرز قراگوزلو؛ پژمان میر شکرایی؛ ناصر فرخی؛ بهار نیری فسایی؛ جعفر خضری. "بررسی نقش هورمون GnRH در مراحل مختلف تکوین آزمایشگاهی رویان گاو". مجله پژوهش های سلولی مولکولی (زیست شناسی ایران)، 27 ،2 ، 1393، 224-232. magiran.com/p1322666
. "Gonadotropin-Releasing Hormone efficacy on different developmental stages of embryo in bovine", Journal of Molecular and Cellular Research, 27, 2, 2014, 224-232. magiran.com/p1322666
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال