ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمدعلی حسینیان، علیرضا امیربیگی، (1393). بررسی نتایج یک ساله عمل جراحی باز کردن شریان های بسته شده اندام فوقانی در بیمارستان امام حسین (ع)، فصلنامه جراحی ایران، 22(2)، 27. magiran.com/p1323070
Hosseinian M. A., Amir Baygi A. R, (2014). Assessment of One Year Surgery in the Opening of Occlusion of Arteries in the upper Extremity; at Imam Hossain Hospital, Iranian Journal of Surgery, 22(2), 27. magiran.com/p1323070
محمدعلی حسینیان، علیرضا امیربیگی، بررسی نتایج یک ساله عمل جراحی باز کردن شریان های بسته شده اندام فوقانی در بیمارستان امام حسین (ع). فصلنامه جراحی ایران، 1393؛ 22(2): 27. magiran.com/p1323070
Hosseinian M. A., Amir Baygi A. R, Assessment of One Year Surgery in the Opening of Occlusion of Arteries in the upper Extremity; at Imam Hossain Hospital, Iranian Journal of Surgery, 2014; 22(2): 27. magiran.com/p1323070
محمدعلی حسینیان، علیرضا امیربیگی، "بررسی نتایج یک ساله عمل جراحی باز کردن شریان های بسته شده اندام فوقانی در بیمارستان امام حسین (ع)"، فصلنامه جراحی ایران 22، شماره 2 (1393): 27. magiran.com/p1323070
Hosseinian M. A., Amir Baygi A. R, "Assessment of One Year Surgery in the Opening of Occlusion of Arteries in the upper Extremity; at Imam Hossain Hospital", Iranian Journal of Surgery 22, no.2 (2014): 27. magiran.com/p1323070
محمدعلی حسینیان، علیرضا امیربیگی، (1393). 'بررسی نتایج یک ساله عمل جراحی باز کردن شریان های بسته شده اندام فوقانی در بیمارستان امام حسین (ع)'، فصلنامه جراحی ایران، 22(2)، صص.27. magiran.com/p1323070
Hosseinian M. A., Amir Baygi A. R, (2014). 'Assessment of One Year Surgery in the Opening of Occlusion of Arteries in the upper Extremity; at Imam Hossain Hospital', Iranian Journal of Surgery, 22(2), pp.27. magiran.com/p1323070
محمدعلی حسینیان؛ علیرضا امیربیگی. "بررسی نتایج یک ساله عمل جراحی باز کردن شریان های بسته شده اندام فوقانی در بیمارستان امام حسین (ع)". فصلنامه جراحی ایران، 22 ،2 ، 1393، 27. magiran.com/p1323070
Hosseinian M. A.; Amir Baygi A. R. "Assessment of One Year Surgery in the Opening of Occlusion of Arteries in the upper Extremity; at Imam Hossain Hospital", Iranian Journal of Surgery, 22, 2, 2014, 27. magiran.com/p1323070
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال