ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علی حسین خانی حسن فاضلی صادق علیجانی غلامعلی مقدم، (1393). بررسی میزان وقوع لنگش در گاوهای هلشتاین با روش گیت اسکورینگ و ارتباط آن با تولید، شکم زایش و امتیاز وضعیت بدنی حیوان، فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران، 6(2)، 181. magiran.com/p1323524
Ali Hosseinkhani, Hassan Fazeli, Sadegh Alijani, Gholamali Moghaddam, (2014). Study of lameness incidence in Holstein cows using gait scoring method and its relation with animal production, parity and body condition score, Iranian Journal of Animal Science Reaserch, 6(2), 181. magiran.com/p1323524
علی حسین خانی حسن فاضلی صادق علیجانی غلامعلی مقدم، بررسی میزان وقوع لنگش در گاوهای هلشتاین با روش گیت اسکورینگ و ارتباط آن با تولید، شکم زایش و امتیاز وضعیت بدنی حیوان. فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران، 1393؛ 6(2): 181. magiran.com/p1323524
Ali Hosseinkhani, Hassan Fazeli, Sadegh Alijani, Gholamali Moghaddam, Study of lameness incidence in Holstein cows using gait scoring method and its relation with animal production, parity and body condition score, Iranian Journal of Animal Science Reaserch, 2014; 6(2): 181. magiran.com/p1323524
علی حسین خانی حسن فاضلی صادق علیجانی غلامعلی مقدم، "بررسی میزان وقوع لنگش در گاوهای هلشتاین با روش گیت اسکورینگ و ارتباط آن با تولید، شکم زایش و امتیاز وضعیت بدنی حیوان"، فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران 6، شماره 2 (1393): 181. magiran.com/p1323524
Ali Hosseinkhani, Hassan Fazeli, Sadegh Alijani, Gholamali Moghaddam, "Study of lameness incidence in Holstein cows using gait scoring method and its relation with animal production, parity and body condition score", Iranian Journal of Animal Science Reaserch 6, no.2 (2014): 181. magiran.com/p1323524
علی حسین خانی حسن فاضلی صادق علیجانی غلامعلی مقدم، (1393). 'بررسی میزان وقوع لنگش در گاوهای هلشتاین با روش گیت اسکورینگ و ارتباط آن با تولید، شکم زایش و امتیاز وضعیت بدنی حیوان'، فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران، 6(2)، صص.181. magiran.com/p1323524
Ali Hosseinkhani, Hassan Fazeli, Sadegh Alijani, Gholamali Moghaddam, (2014). 'Study of lameness incidence in Holstein cows using gait scoring method and its relation with animal production, parity and body condition score', Iranian Journal of Animal Science Reaserch, 6(2), pp.181. magiran.com/p1323524
علی حسین خانی حسن فاضلی صادق علیجانی غلامعلی مقدم. "بررسی میزان وقوع لنگش در گاوهای هلشتاین با روش گیت اسکورینگ و ارتباط آن با تولید، شکم زایش و امتیاز وضعیت بدنی حیوان". فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران، 6 ،2 ، 1393، 181. magiran.com/p1323524
Ali Hosseinkhani; Hassan Fazeli; Sadegh Alijani; Gholamali Moghaddam. "Study of lameness incidence in Holstein cows using gait scoring method and its relation with animal production, parity and body condition score", Iranian Journal of Animal Science Reaserch, 6, 2, 2014, 181. magiran.com/p1323524
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال