ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
غلامرضا گل محمدی، میرجلیل حجازی، (1393). سمیت و اثرات جانبی سه حشره کش روی حشرات بالغ (Chrysoperla carnea (Neu.: Chrysopidae در شرایط آزمایشگاهی، نشریه نامه انجمن حشره شناسی ایران، 33(4)، 23-28. magiran.com/p1324110
Gh. Golmohammadi, M. Hejazi, (2014). Toxicity and side effects of three insecticides on adult Chrysoperla carnea (Neu.: Chrysopidae) under laboratory conditions, Journal of Entomological Society of Iran, 33(4), 23-28. magiran.com/p1324110
غلامرضا گل محمدی، میرجلیل حجازی، سمیت و اثرات جانبی سه حشره کش روی حشرات بالغ (Chrysoperla carnea (Neu.: Chrysopidae در شرایط آزمایشگاهی. نشریه نامه انجمن حشره شناسی ایران، 1393؛ 33(4): 23-28. magiran.com/p1324110
Gh. Golmohammadi, M. Hejazi, Toxicity and side effects of three insecticides on adult Chrysoperla carnea (Neu.: Chrysopidae) under laboratory conditions, Journal of Entomological Society of Iran, 2014; 33(4): 23-28. magiran.com/p1324110
غلامرضا گل محمدی، میرجلیل حجازی، "سمیت و اثرات جانبی سه حشره کش روی حشرات بالغ (Chrysoperla carnea (Neu.: Chrysopidae در شرایط آزمایشگاهی"، نشریه نامه انجمن حشره شناسی ایران 33، شماره 4 (1393): 23-28. magiran.com/p1324110
Gh. Golmohammadi, M. Hejazi, "Toxicity and side effects of three insecticides on adult Chrysoperla carnea (Neu.: Chrysopidae) under laboratory conditions", Journal of Entomological Society of Iran 33, no.4 (2014): 23-28. magiran.com/p1324110
غلامرضا گل محمدی، میرجلیل حجازی، (1393). 'سمیت و اثرات جانبی سه حشره کش روی حشرات بالغ (Chrysoperla carnea (Neu.: Chrysopidae در شرایط آزمایشگاهی'، نشریه نامه انجمن حشره شناسی ایران، 33(4)، صص.23-28. magiran.com/p1324110
Gh. Golmohammadi, M. Hejazi, (2014). 'Toxicity and side effects of three insecticides on adult Chrysoperla carnea (Neu.: Chrysopidae) under laboratory conditions', Journal of Entomological Society of Iran, 33(4), pp.23-28. magiran.com/p1324110
غلامرضا گل محمدی؛ میرجلیل حجازی. "سمیت و اثرات جانبی سه حشره کش روی حشرات بالغ (Chrysoperla carnea (Neu.: Chrysopidae در شرایط آزمایشگاهی". نشریه نامه انجمن حشره شناسی ایران، 33 ،4 ، 1393، 23-28. magiran.com/p1324110
Gh. Golmohammadi; M. Hejazi. "Toxicity and side effects of three insecticides on adult Chrysoperla carnea (Neu.: Chrysopidae) under laboratory conditions", Journal of Entomological Society of Iran, 33, 4, 2014, 23-28. magiran.com/p1324110
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال