ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
روح الله فتحی، مجتبی رضازاده ولوجردی، مژده صالح نیا، مصطفی نجار اصل، مهدی توتونچی، رضا سلمان یزدی، بی تا ابراهیمی، (1393). مروری بر فعالیت هورمون ها و عوامل رشد پس از پیوند بافت تخمدان، نشریه پژوهش های آسیب شناسی زیستی، 17(2)، 1-12. magiran.com/p1324273
Rouhollah Fathi, Mojtaba Rezazadeh Valojerdi, Mojdeh Salehnia, Mostafa Najar, Asl, Mehdi Totonchi, Reza Salman Yazdi, Bita Ebrahimi, (2014). A Review on the Activity of Hormones and Growth Factors after Ovarian Tissue Transplantation, Pathobiology Reaearch, 17(2), 1-12. magiran.com/p1324273
روح الله فتحی، مجتبی رضازاده ولوجردی، مژده صالح نیا، مصطفی نجار اصل، مهدی توتونچی، رضا سلمان یزدی، بی تا ابراهیمی، مروری بر فعالیت هورمون ها و عوامل رشد پس از پیوند بافت تخمدان. نشریه پژوهش های آسیب شناسی زیستی، 1393؛ 17(2): 1-12. magiran.com/p1324273
Rouhollah Fathi, Mojtaba Rezazadeh Valojerdi, Mojdeh Salehnia, Mostafa Najar, Asl, Mehdi Totonchi, Reza Salman Yazdi, Bita Ebrahimi, A Review on the Activity of Hormones and Growth Factors after Ovarian Tissue Transplantation, Pathobiology Reaearch, 2014; 17(2): 1-12. magiran.com/p1324273
روح الله فتحی، مجتبی رضازاده ولوجردی، مژده صالح نیا، مصطفی نجار اصل، مهدی توتونچی، رضا سلمان یزدی، بی تا ابراهیمی، "مروری بر فعالیت هورمون ها و عوامل رشد پس از پیوند بافت تخمدان"، نشریه پژوهش های آسیب شناسی زیستی 17، شماره 2 (1393): 1-12. magiran.com/p1324273
Rouhollah Fathi, Mojtaba Rezazadeh Valojerdi, Mojdeh Salehnia, Mostafa Najar, Asl, Mehdi Totonchi, Reza Salman Yazdi, Bita Ebrahimi, "A Review on the Activity of Hormones and Growth Factors after Ovarian Tissue Transplantation", Pathobiology Reaearch 17, no.2 (2014): 1-12. magiran.com/p1324273
روح الله فتحی، مجتبی رضازاده ولوجردی، مژده صالح نیا، مصطفی نجار اصل، مهدی توتونچی، رضا سلمان یزدی، بی تا ابراهیمی، (1393). 'مروری بر فعالیت هورمون ها و عوامل رشد پس از پیوند بافت تخمدان'، نشریه پژوهش های آسیب شناسی زیستی، 17(2)، صص.1-12. magiran.com/p1324273
Rouhollah Fathi, Mojtaba Rezazadeh Valojerdi, Mojdeh Salehnia, Mostafa Najar, Asl, Mehdi Totonchi, Reza Salman Yazdi, Bita Ebrahimi, (2014). 'A Review on the Activity of Hormones and Growth Factors after Ovarian Tissue Transplantation', Pathobiology Reaearch, 17(2), pp.1-12. magiran.com/p1324273
روح الله فتحی؛ مجتبی رضازاده ولوجردی؛ مژده صالح نیا؛ مصطفی نجار اصل؛ مهدی توتونچی؛ رضا سلمان یزدی؛ بی تا ابراهیمی. "مروری بر فعالیت هورمون ها و عوامل رشد پس از پیوند بافت تخمدان". نشریه پژوهش های آسیب شناسی زیستی، 17 ،2 ، 1393، 1-12. magiran.com/p1324273
Rouhollah Fathi; Mojtaba Rezazadeh Valojerdi; Mojdeh Salehnia; Mostafa Najar; Asl; Mehdi Totonchi; Reza Salman Yazdi; Bita Ebrahimi. "A Review on the Activity of Hormones and Growth Factors after Ovarian Tissue Transplantation", Pathobiology Reaearch, 17, 2, 2014, 1-12. magiran.com/p1324273
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال