ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مسیح بهار، مهرداد نوروزی نیا، نرگس بیرقی، زهرا رضایی، (1393). بررسی ارتباط برخی ژنوتیپ های ژن دیسبیندین با ابتلا به اختلال دوقطبی 1 با روش واکنش چندگانه پلیمریزاسیون زنجیره مختص آلل، نشریه پژوهش های آسیب شناسی زیستی، 17(2)، 13-25. magiran.com/p1324282
Massih Bahar, Mehrdad Noruzinia, Narges Beyraghi, Zahra Rezaei, (2014). Association Study of Dysbindin Genotypes with Bipolar I Disorder by Multiple Allele-specific PCR, Pathobiology Reaearch, 17(2), 13-25. magiran.com/p1324282
مسیح بهار، مهرداد نوروزی نیا، نرگس بیرقی، زهرا رضایی، بررسی ارتباط برخی ژنوتیپ های ژن دیسبیندین با ابتلا به اختلال دوقطبی 1 با روش واکنش چندگانه پلیمریزاسیون زنجیره مختص آلل. نشریه پژوهش های آسیب شناسی زیستی، 1393؛ 17(2): 13-25. magiran.com/p1324282
Massih Bahar, Mehrdad Noruzinia, Narges Beyraghi, Zahra Rezaei, Association Study of Dysbindin Genotypes with Bipolar I Disorder by Multiple Allele-specific PCR, Pathobiology Reaearch, 2014; 17(2): 13-25. magiran.com/p1324282
مسیح بهار، مهرداد نوروزی نیا، نرگس بیرقی، زهرا رضایی، "بررسی ارتباط برخی ژنوتیپ های ژن دیسبیندین با ابتلا به اختلال دوقطبی 1 با روش واکنش چندگانه پلیمریزاسیون زنجیره مختص آلل"، نشریه پژوهش های آسیب شناسی زیستی 17، شماره 2 (1393): 13-25. magiran.com/p1324282
Massih Bahar, Mehrdad Noruzinia, Narges Beyraghi, Zahra Rezaei, "Association Study of Dysbindin Genotypes with Bipolar I Disorder by Multiple Allele-specific PCR", Pathobiology Reaearch 17, no.2 (2014): 13-25. magiran.com/p1324282
مسیح بهار، مهرداد نوروزی نیا، نرگس بیرقی، زهرا رضایی، (1393). 'بررسی ارتباط برخی ژنوتیپ های ژن دیسبیندین با ابتلا به اختلال دوقطبی 1 با روش واکنش چندگانه پلیمریزاسیون زنجیره مختص آلل'، نشریه پژوهش های آسیب شناسی زیستی، 17(2)، صص.13-25. magiran.com/p1324282
Massih Bahar, Mehrdad Noruzinia, Narges Beyraghi, Zahra Rezaei, (2014). 'Association Study of Dysbindin Genotypes with Bipolar I Disorder by Multiple Allele-specific PCR', Pathobiology Reaearch, 17(2), pp.13-25. magiran.com/p1324282
مسیح بهار؛ مهرداد نوروزی نیا؛ نرگس بیرقی؛ زهرا رضایی. "بررسی ارتباط برخی ژنوتیپ های ژن دیسبیندین با ابتلا به اختلال دوقطبی 1 با روش واکنش چندگانه پلیمریزاسیون زنجیره مختص آلل". نشریه پژوهش های آسیب شناسی زیستی، 17 ،2 ، 1393، 13-25. magiran.com/p1324282
Massih Bahar; Mehrdad Noruzinia; Narges Beyraghi; Zahra Rezaei. "Association Study of Dysbindin Genotypes with Bipolar I Disorder by Multiple Allele-specific PCR", Pathobiology Reaearch, 17, 2, 2014, 13-25. magiran.com/p1324282
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال