ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
امیر دشتی، مرضیه ابراهیمی، جمشید حاجتی، سید محمد موذنی، (1393). شناسایی و تعیین خصوصیت سلول های بنیادین سرطانی در ملانومای بدخیم موشی، نشریه پژوهش های آسیب شناسی زیستی، 17(2)، 27-37. magiran.com/p1324302
Amir Dashti, Marziyeh Ebrahimi, Jamshid Hadjati, Seyed Mohammad Moazzeni, (2014). Identification and Characterization of Cancer Stem Cells in Mouse Malignant Melanoma, Pathobiology Reaearch, 17(2), 27-37. magiran.com/p1324302
امیر دشتی، مرضیه ابراهیمی، جمشید حاجتی، سید محمد موذنی، شناسایی و تعیین خصوصیت سلول های بنیادین سرطانی در ملانومای بدخیم موشی. نشریه پژوهش های آسیب شناسی زیستی، 1393؛ 17(2): 27-37. magiran.com/p1324302
Amir Dashti, Marziyeh Ebrahimi, Jamshid Hadjati, Seyed Mohammad Moazzeni, Identification and Characterization of Cancer Stem Cells in Mouse Malignant Melanoma, Pathobiology Reaearch, 2014; 17(2): 27-37. magiran.com/p1324302
امیر دشتی، مرضیه ابراهیمی، جمشید حاجتی، سید محمد موذنی، "شناسایی و تعیین خصوصیت سلول های بنیادین سرطانی در ملانومای بدخیم موشی"، نشریه پژوهش های آسیب شناسی زیستی 17، شماره 2 (1393): 27-37. magiran.com/p1324302
Amir Dashti, Marziyeh Ebrahimi, Jamshid Hadjati, Seyed Mohammad Moazzeni, "Identification and Characterization of Cancer Stem Cells in Mouse Malignant Melanoma", Pathobiology Reaearch 17, no.2 (2014): 27-37. magiran.com/p1324302
امیر دشتی، مرضیه ابراهیمی، جمشید حاجتی، سید محمد موذنی، (1393). 'شناسایی و تعیین خصوصیت سلول های بنیادین سرطانی در ملانومای بدخیم موشی'، نشریه پژوهش های آسیب شناسی زیستی، 17(2)، صص.27-37. magiran.com/p1324302
Amir Dashti, Marziyeh Ebrahimi, Jamshid Hadjati, Seyed Mohammad Moazzeni, (2014). 'Identification and Characterization of Cancer Stem Cells in Mouse Malignant Melanoma', Pathobiology Reaearch, 17(2), pp.27-37. magiran.com/p1324302
امیر دشتی؛ مرضیه ابراهیمی؛ جمشید حاجتی؛ سید محمد موذنی. "شناسایی و تعیین خصوصیت سلول های بنیادین سرطانی در ملانومای بدخیم موشی". نشریه پژوهش های آسیب شناسی زیستی، 17 ،2 ، 1393، 27-37. magiran.com/p1324302
Amir Dashti; Marziyeh Ebrahimi; Jamshid Hadjati; Seyed Mohammad Moazzeni. "Identification and Characterization of Cancer Stem Cells in Mouse Malignant Melanoma", Pathobiology Reaearch, 17, 2, 2014, 27-37. magiran.com/p1324302
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال