ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ناهید سراحیان، هدایت صحرایی، حمیرا زردوز، هنگامه علی بیک، بهاره صادقی، (1393). تاثیر تجویز داخل هسته آکومبانس ممانتین بر تغییرات وزن و حجم مغز و غده فوق کلیه در استرس مزمن در موش کوچک آزمایشگاهی ماده، نشریه پژوهش های آسیب شناسی زیستی، 17(2)، 71-82. magiran.com/p1324320
Nahid Sarahian, Hedayat Sahraei, Homeira Zardooz, Hengameh Alibeik, Bahareh Sadeghi, (2014). Effect of Memantine Administration within the Nucleus Accumbens on Changes in Weight and Volume of the Brain and Adrenal Gland during Chronic Stress in Female Mice, Pathobiology Reaearch, 17(2), 71-82. magiran.com/p1324320
ناهید سراحیان، هدایت صحرایی، حمیرا زردوز، هنگامه علی بیک، بهاره صادقی، تاثیر تجویز داخل هسته آکومبانس ممانتین بر تغییرات وزن و حجم مغز و غده فوق کلیه در استرس مزمن در موش کوچک آزمایشگاهی ماده. نشریه پژوهش های آسیب شناسی زیستی، 1393؛ 17(2): 71-82. magiran.com/p1324320
Nahid Sarahian, Hedayat Sahraei, Homeira Zardooz, Hengameh Alibeik, Bahareh Sadeghi, Effect of Memantine Administration within the Nucleus Accumbens on Changes in Weight and Volume of the Brain and Adrenal Gland during Chronic Stress in Female Mice, Pathobiology Reaearch, 2014; 17(2): 71-82. magiran.com/p1324320
ناهید سراحیان، هدایت صحرایی، حمیرا زردوز، هنگامه علی بیک، بهاره صادقی، "تاثیر تجویز داخل هسته آکومبانس ممانتین بر تغییرات وزن و حجم مغز و غده فوق کلیه در استرس مزمن در موش کوچک آزمایشگاهی ماده"، نشریه پژوهش های آسیب شناسی زیستی 17، شماره 2 (1393): 71-82. magiran.com/p1324320
Nahid Sarahian, Hedayat Sahraei, Homeira Zardooz, Hengameh Alibeik, Bahareh Sadeghi, "Effect of Memantine Administration within the Nucleus Accumbens on Changes in Weight and Volume of the Brain and Adrenal Gland during Chronic Stress in Female Mice", Pathobiology Reaearch 17, no.2 (2014): 71-82. magiran.com/p1324320
ناهید سراحیان، هدایت صحرایی، حمیرا زردوز، هنگامه علی بیک، بهاره صادقی، (1393). 'تاثیر تجویز داخل هسته آکومبانس ممانتین بر تغییرات وزن و حجم مغز و غده فوق کلیه در استرس مزمن در موش کوچک آزمایشگاهی ماده'، نشریه پژوهش های آسیب شناسی زیستی، 17(2)، صص.71-82. magiran.com/p1324320
Nahid Sarahian, Hedayat Sahraei, Homeira Zardooz, Hengameh Alibeik, Bahareh Sadeghi, (2014). 'Effect of Memantine Administration within the Nucleus Accumbens on Changes in Weight and Volume of the Brain and Adrenal Gland during Chronic Stress in Female Mice', Pathobiology Reaearch, 17(2), pp.71-82. magiran.com/p1324320
ناهید سراحیان؛ هدایت صحرایی؛ حمیرا زردوز؛ هنگامه علی بیک؛ بهاره صادقی. "تاثیر تجویز داخل هسته آکومبانس ممانتین بر تغییرات وزن و حجم مغز و غده فوق کلیه در استرس مزمن در موش کوچک آزمایشگاهی ماده". نشریه پژوهش های آسیب شناسی زیستی، 17 ،2 ، 1393، 71-82. magiran.com/p1324320
Nahid Sarahian; Hedayat Sahraei; Homeira Zardooz; Hengameh Alibeik; Bahareh Sadeghi. "Effect of Memantine Administration within the Nucleus Accumbens on Changes in Weight and Volume of the Brain and Adrenal Gland during Chronic Stress in Female Mice", Pathobiology Reaearch, 17, 2, 2014, 71-82. magiran.com/p1324320
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال