ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مریم محمدی تشکری، رضا کچویی، مهین صف آراء، زینب احمدی، (1393). شناسایی مولکولی کورینه باکتریوم مینوتیسیموم در ضایعات پوستی مشکوک به اریتراسما به روش PCR، نشریه پژوهش های آسیب شناسی زیستی، 17(2)، 83-91. magiran.com/p1324327
Maryam Mohammadi Tashakkori, Reza Kachuei, Mahin Safara, Zeynab Ahmadi, (2014). Molecular Identification of Corynebacterium minutissimum in Skin Lesions Suspicious for Erythrasma by the PCR method, Pathobiology Reaearch, 17(2), 83-91. magiran.com/p1324327
مریم محمدی تشکری، رضا کچویی، مهین صف آراء، زینب احمدی، شناسایی مولکولی کورینه باکتریوم مینوتیسیموم در ضایعات پوستی مشکوک به اریتراسما به روش PCR. نشریه پژوهش های آسیب شناسی زیستی، 1393؛ 17(2): 83-91. magiran.com/p1324327
Maryam Mohammadi Tashakkori, Reza Kachuei, Mahin Safara, Zeynab Ahmadi, Molecular Identification of Corynebacterium minutissimum in Skin Lesions Suspicious for Erythrasma by the PCR method, Pathobiology Reaearch, 2014; 17(2): 83-91. magiran.com/p1324327
مریم محمدی تشکری، رضا کچویی، مهین صف آراء، زینب احمدی، "شناسایی مولکولی کورینه باکتریوم مینوتیسیموم در ضایعات پوستی مشکوک به اریتراسما به روش PCR"، نشریه پژوهش های آسیب شناسی زیستی 17، شماره 2 (1393): 83-91. magiran.com/p1324327
Maryam Mohammadi Tashakkori, Reza Kachuei, Mahin Safara, Zeynab Ahmadi, "Molecular Identification of Corynebacterium minutissimum in Skin Lesions Suspicious for Erythrasma by the PCR method", Pathobiology Reaearch 17, no.2 (2014): 83-91. magiran.com/p1324327
مریم محمدی تشکری، رضا کچویی، مهین صف آراء، زینب احمدی، (1393). 'شناسایی مولکولی کورینه باکتریوم مینوتیسیموم در ضایعات پوستی مشکوک به اریتراسما به روش PCR'، نشریه پژوهش های آسیب شناسی زیستی، 17(2)، صص.83-91. magiran.com/p1324327
Maryam Mohammadi Tashakkori, Reza Kachuei, Mahin Safara, Zeynab Ahmadi, (2014). 'Molecular Identification of Corynebacterium minutissimum in Skin Lesions Suspicious for Erythrasma by the PCR method', Pathobiology Reaearch, 17(2), pp.83-91. magiran.com/p1324327
مریم محمدی تشکری؛ رضا کچویی؛ مهین صف آراء؛ زینب احمدی. "شناسایی مولکولی کورینه باکتریوم مینوتیسیموم در ضایعات پوستی مشکوک به اریتراسما به روش PCR". نشریه پژوهش های آسیب شناسی زیستی، 17 ،2 ، 1393، 83-91. magiran.com/p1324327
Maryam Mohammadi Tashakkori; Reza Kachuei; Mahin Safara; Zeynab Ahmadi. "Molecular Identification of Corynebacterium minutissimum in Skin Lesions Suspicious for Erythrasma by the PCR method", Pathobiology Reaearch, 17, 2, 2014, 83-91. magiran.com/p1324327
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال