ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
عزیز محمودزاده، علی اکبر پور فتح الله، محمدحسین کریمی، سید محمد موذنی، (1393). القای سلول های دندریتیک تولروژن موشی با تنظیم کاهشی ملکول کمک تحریکی CD40 با استفاده از وکتور لنتی ویروس، Journal of Advances in Medical and Biomedical Research، 22(94)، 1-10. magiran.com/p1324483
A. Mahmoodzadeh, Aa Pourfatollah, Mh Karimi, Sm Moazzeni, (2014). Induction of Tolerogenic Murine Dendritic Cells by Downregulating the Co-stimulatory Molecule of CD40 Using Lentivirus Vector, Journal of Advances in Medical and Biomedical Research, 22(94), 1-10. magiran.com/p1324483
عزیز محمودزاده، علی اکبر پور فتح الله، محمدحسین کریمی، سید محمد موذنی، القای سلول های دندریتیک تولروژن موشی با تنظیم کاهشی ملکول کمک تحریکی CD40 با استفاده از وکتور لنتی ویروس. Journal of Advances in Medical and Biomedical Research، 1393؛ 22(94): 1-10. magiran.com/p1324483
A. Mahmoodzadeh, Aa Pourfatollah, Mh Karimi, Sm Moazzeni, Induction of Tolerogenic Murine Dendritic Cells by Downregulating the Co-stimulatory Molecule of CD40 Using Lentivirus Vector, Journal of Advances in Medical and Biomedical Research, 2014; 22(94): 1-10. magiran.com/p1324483
عزیز محمودزاده، علی اکبر پور فتح الله، محمدحسین کریمی، سید محمد موذنی، "القای سلول های دندریتیک تولروژن موشی با تنظیم کاهشی ملکول کمک تحریکی CD40 با استفاده از وکتور لنتی ویروس"، Journal of Advances in Medical and Biomedical Research 22، شماره 94 (1393): 1-10. magiran.com/p1324483
A. Mahmoodzadeh, Aa Pourfatollah, Mh Karimi, Sm Moazzeni, "Induction of Tolerogenic Murine Dendritic Cells by Downregulating the Co-stimulatory Molecule of CD40 Using Lentivirus Vector", Journal of Advances in Medical and Biomedical Research 22, no.94 (2014): 1-10. magiran.com/p1324483
عزیز محمودزاده، علی اکبر پور فتح الله، محمدحسین کریمی، سید محمد موذنی، (1393). 'القای سلول های دندریتیک تولروژن موشی با تنظیم کاهشی ملکول کمک تحریکی CD40 با استفاده از وکتور لنتی ویروس'، Journal of Advances in Medical and Biomedical Research، 22(94)، صص.1-10. magiran.com/p1324483
A. Mahmoodzadeh, Aa Pourfatollah, Mh Karimi, Sm Moazzeni, (2014). 'Induction of Tolerogenic Murine Dendritic Cells by Downregulating the Co-stimulatory Molecule of CD40 Using Lentivirus Vector', Journal of Advances in Medical and Biomedical Research, 22(94), pp.1-10. magiran.com/p1324483
عزیز محمودزاده؛ علی اکبر پور فتح الله؛ محمدحسین کریمی؛ سید محمد موذنی. "القای سلول های دندریتیک تولروژن موشی با تنظیم کاهشی ملکول کمک تحریکی CD40 با استفاده از وکتور لنتی ویروس". Journal of Advances in Medical and Biomedical Research، 22 ،94 ، 1393، 1-10. magiran.com/p1324483
A. Mahmoodzadeh; Aa Pourfatollah; Mh Karimi; Sm Moazzeni. "Induction of Tolerogenic Murine Dendritic Cells by Downregulating the Co-stimulatory Molecule of CD40 Using Lentivirus Vector", Journal of Advances in Medical and Biomedical Research, 22, 94, 2014, 1-10. magiran.com/p1324483
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال