ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ابوالحسن شاکری باویل، رضا جواد رشید، محمدحسین عبد کریمی، سیده سهیلا طالبی نوشیروانی، محمد امین رضازاده ساعتلو، (1393). تعیین الگوی عروق کرونری و ارتباط آن با تنگی کرونری بارز مشاهده شده در سی تی آنژیوگرافی، مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز، 36(3)، 52. magiran.com/p1325378
Abolhasan Shakeri Bavil, Reza Javadrashid, Mohamadhossein Abdekarimi, Seyede Saideh Talebi Noshirvani, Mohammadamin Rezazadehsaatlou, (2014). Correlation between Coronary Arteries Anatomical Pattern and Significant Coronary Artery Stenosis, Medical Journal of Tabriz University of Medical Science & Health Service, 36(3), 52. magiran.com/p1325378
ابوالحسن شاکری باویل، رضا جواد رشید، محمدحسین عبد کریمی، سیده سهیلا طالبی نوشیروانی، محمد امین رضازاده ساعتلو، تعیین الگوی عروق کرونری و ارتباط آن با تنگی کرونری بارز مشاهده شده در سی تی آنژیوگرافی. مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز، 1393؛ 36(3): 52. magiran.com/p1325378
Abolhasan Shakeri Bavil, Reza Javadrashid, Mohamadhossein Abdekarimi, Seyede Saideh Talebi Noshirvani, Mohammadamin Rezazadehsaatlou, Correlation between Coronary Arteries Anatomical Pattern and Significant Coronary Artery Stenosis, Medical Journal of Tabriz University of Medical Science & Health Service, 2014; 36(3): 52. magiran.com/p1325378
ابوالحسن شاکری باویل، رضا جواد رشید، محمدحسین عبد کریمی، سیده سهیلا طالبی نوشیروانی، محمد امین رضازاده ساعتلو، "تعیین الگوی عروق کرونری و ارتباط آن با تنگی کرونری بارز مشاهده شده در سی تی آنژیوگرافی"، مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز 36، شماره 3 (1393): 52. magiran.com/p1325378
Abolhasan Shakeri Bavil, Reza Javadrashid, Mohamadhossein Abdekarimi, Seyede Saideh Talebi Noshirvani, Mohammadamin Rezazadehsaatlou, "Correlation between Coronary Arteries Anatomical Pattern and Significant Coronary Artery Stenosis", Medical Journal of Tabriz University of Medical Science & Health Service 36, no.3 (2014): 52. magiran.com/p1325378
ابوالحسن شاکری باویل، رضا جواد رشید، محمدحسین عبد کریمی، سیده سهیلا طالبی نوشیروانی، محمد امین رضازاده ساعتلو، (1393). 'تعیین الگوی عروق کرونری و ارتباط آن با تنگی کرونری بارز مشاهده شده در سی تی آنژیوگرافی'، مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز، 36(3)، صص.52. magiran.com/p1325378
Abolhasan Shakeri Bavil, Reza Javadrashid, Mohamadhossein Abdekarimi, Seyede Saideh Talebi Noshirvani, Mohammadamin Rezazadehsaatlou, (2014). 'Correlation between Coronary Arteries Anatomical Pattern and Significant Coronary Artery Stenosis', Medical Journal of Tabriz University of Medical Science & Health Service, 36(3), pp.52. magiran.com/p1325378
ابوالحسن شاکری باویل؛ رضا جواد رشید؛ محمدحسین عبد کریمی؛ سیده سهیلا طالبی نوشیروانی؛ محمد امین رضازاده ساعتلو. "تعیین الگوی عروق کرونری و ارتباط آن با تنگی کرونری بارز مشاهده شده در سی تی آنژیوگرافی". مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز، 36 ،3 ، 1393، 52. magiran.com/p1325378
Abolhasan Shakeri Bavil; Reza Javadrashid; Mohamadhossein Abdekarimi; Seyede Saideh Talebi Noshirvani; Mohammadamin Rezazadehsaatlou. "Correlation between Coronary Arteries Anatomical Pattern and Significant Coronary Artery Stenosis", Medical Journal of Tabriz University of Medical Science & Health Service, 36, 3, 2014, 52. magiran.com/p1325378
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال