ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
وحید لقمانی جهرمی، سعید کیوان شکوه، امیرپرویز سلاطی، حسین پاشا زانوسی، (1393). بررسی تاثیر پری بیوتیک ایمونوژن بر شاخص های رشد، پارامترهای خون شناسی و ترکیب لاشه ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)، فصلنامه اقیانوس شناسی، 5(18)، 11-19. magiran.com/p1325927
Vahid Loghmani Jahromi, Saeed Keyvanshokooh, Amir Parviz Salati, Hossein Pashazanoosi, (2014). Effects of Dietary Immunogen Prebiotic on Growth, Hematological Indices and Proximate Composition of Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss), Journal of Oceanography, 5(18), 11-19. magiran.com/p1325927
وحید لقمانی جهرمی، سعید کیوان شکوه، امیرپرویز سلاطی، حسین پاشا زانوسی، بررسی تاثیر پری بیوتیک ایمونوژن بر شاخص های رشد، پارامترهای خون شناسی و ترکیب لاشه ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss). فصلنامه اقیانوس شناسی، 1393؛ 5(18): 11-19. magiran.com/p1325927
Vahid Loghmani Jahromi, Saeed Keyvanshokooh, Amir Parviz Salati, Hossein Pashazanoosi, Effects of Dietary Immunogen Prebiotic on Growth, Hematological Indices and Proximate Composition of Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss), Journal of Oceanography, 2014; 5(18): 11-19. magiran.com/p1325927
وحید لقمانی جهرمی، سعید کیوان شکوه، امیرپرویز سلاطی، حسین پاشا زانوسی، "بررسی تاثیر پری بیوتیک ایمونوژن بر شاخص های رشد، پارامترهای خون شناسی و ترکیب لاشه ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)"، فصلنامه اقیانوس شناسی 5، شماره 18 (1393): 11-19. magiran.com/p1325927
Vahid Loghmani Jahromi, Saeed Keyvanshokooh, Amir Parviz Salati, Hossein Pashazanoosi, "Effects of Dietary Immunogen Prebiotic on Growth, Hematological Indices and Proximate Composition of Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss)", Journal of Oceanography 5, no.18 (2014): 11-19. magiran.com/p1325927
وحید لقمانی جهرمی، سعید کیوان شکوه، امیرپرویز سلاطی، حسین پاشا زانوسی، (1393). 'بررسی تاثیر پری بیوتیک ایمونوژن بر شاخص های رشد، پارامترهای خون شناسی و ترکیب لاشه ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)'، فصلنامه اقیانوس شناسی، 5(18)، صص.11-19. magiran.com/p1325927
Vahid Loghmani Jahromi, Saeed Keyvanshokooh, Amir Parviz Salati, Hossein Pashazanoosi, (2014). 'Effects of Dietary Immunogen Prebiotic on Growth, Hematological Indices and Proximate Composition of Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss)', Journal of Oceanography, 5(18), pp.11-19. magiran.com/p1325927
وحید لقمانی جهرمی؛ سعید کیوان شکوه؛ امیرپرویز سلاطی؛ حسین پاشا زانوسی. "بررسی تاثیر پری بیوتیک ایمونوژن بر شاخص های رشد، پارامترهای خون شناسی و ترکیب لاشه ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)". فصلنامه اقیانوس شناسی، 5 ،18 ، 1393، 11-19. magiran.com/p1325927
Vahid Loghmani Jahromi; Saeed Keyvanshokooh; Amir Parviz Salati; Hossein Pashazanoosi. "Effects of Dietary Immunogen Prebiotic on Growth, Hematological Indices and Proximate Composition of Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss)", Journal of Oceanography, 5, 18, 2014, 11-19. magiran.com/p1325927
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال