ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
امین دوستی ایرانی، بتول اخوت، زهرا چراغی، مژگان طلایی، الهام احمدنژاد، محمد مهدی گویا، محمد سروش، حسین معصومی اصل، کورش هلاکویی نایینی، (1393). عوامل موثر بر تداوم موارد اسهالی پس از فاز انفجاری اپیدمی گسترده بیماری اسهالی در استان یزد تابستان 1392: مطالعه مورد شاهدی بر مبنای داده های بروز، مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی، 12(2)، 39-51. magiran.com/p1328294
Amin Doosti Irani, Batool Okhovat, Zahra Cheraghi, Mozhgan Talaei, Elham Ahmadnezhad, Mohammad Mehdi Gooya, Mohammad Soroosh, Hossein Masoumi Asl, Kourosh Holakoie Naieni , (2014). Assessment of factors affecting the persistence of diarrhoeal cases after the explosive epidemic phase of diarrheal disease in Yazd province - summer 2013: an incidence base case-control study, Scientific Journal of School of Public Health and Institute of Public Health Research, 12(2), 39-51. magiran.com/p1328294
امین دوستی ایرانی، بتول اخوت، زهرا چراغی، مژگان طلایی، الهام احمدنژاد، محمد مهدی گویا، محمد سروش، حسین معصومی اصل، کورش هلاکویی نایینی، عوامل موثر بر تداوم موارد اسهالی پس از فاز انفجاری اپیدمی گسترده بیماری اسهالی در استان یزد تابستان 1392: مطالعه مورد شاهدی بر مبنای داده های بروز. مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی، 1393؛ 12(2): 39-51. magiran.com/p1328294
Amin Doosti Irani, Batool Okhovat, Zahra Cheraghi, Mozhgan Talaei, Elham Ahmadnezhad, Mohammad Mehdi Gooya, Mohammad Soroosh, Hossein Masoumi Asl, Kourosh Holakoie Naieni , Assessment of factors affecting the persistence of diarrhoeal cases after the explosive epidemic phase of diarrheal disease in Yazd province - summer 2013: an incidence base case-control study, Scientific Journal of School of Public Health and Institute of Public Health Research, 2014; 12(2): 39-51. magiran.com/p1328294
امین دوستی ایرانی، بتول اخوت، زهرا چراغی، مژگان طلایی، الهام احمدنژاد، محمد مهدی گویا، محمد سروش، حسین معصومی اصل، کورش هلاکویی نایینی، "عوامل موثر بر تداوم موارد اسهالی پس از فاز انفجاری اپیدمی گسترده بیماری اسهالی در استان یزد تابستان 1392: مطالعه مورد شاهدی بر مبنای داده های بروز"، مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی 12، شماره 2 (1393): 39-51. magiran.com/p1328294
Amin Doosti Irani, Batool Okhovat, Zahra Cheraghi, Mozhgan Talaei, Elham Ahmadnezhad, Mohammad Mehdi Gooya, Mohammad Soroosh, Hossein Masoumi Asl, Kourosh Holakoie Naieni , "Assessment of factors affecting the persistence of diarrhoeal cases after the explosive epidemic phase of diarrheal disease in Yazd province - summer 2013: an incidence base case-control study", Scientific Journal of School of Public Health and Institute of Public Health Research 12, no.2 (2014): 39-51. magiran.com/p1328294
امین دوستی ایرانی، بتول اخوت، زهرا چراغی، مژگان طلایی، الهام احمدنژاد، محمد مهدی گویا، محمد سروش، حسین معصومی اصل، کورش هلاکویی نایینی، (1393). 'عوامل موثر بر تداوم موارد اسهالی پس از فاز انفجاری اپیدمی گسترده بیماری اسهالی در استان یزد تابستان 1392: مطالعه مورد شاهدی بر مبنای داده های بروز'، مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی، 12(2)، صص.39-51. magiran.com/p1328294
Amin Doosti Irani, Batool Okhovat, Zahra Cheraghi, Mozhgan Talaei, Elham Ahmadnezhad, Mohammad Mehdi Gooya, Mohammad Soroosh, Hossein Masoumi Asl, Kourosh Holakoie Naieni , (2014). 'Assessment of factors affecting the persistence of diarrhoeal cases after the explosive epidemic phase of diarrheal disease in Yazd province - summer 2013: an incidence base case-control study', Scientific Journal of School of Public Health and Institute of Public Health Research, 12(2), pp.39-51. magiran.com/p1328294
امین دوستی ایرانی؛ بتول اخوت؛ زهرا چراغی؛ مژگان طلایی؛ الهام احمدنژاد؛ محمد مهدی گویا؛ محمد سروش؛ حسین معصومی اصل؛ کورش هلاکویی نایینی. "عوامل موثر بر تداوم موارد اسهالی پس از فاز انفجاری اپیدمی گسترده بیماری اسهالی در استان یزد تابستان 1392: مطالعه مورد شاهدی بر مبنای داده های بروز". مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی، 12 ،2 ، 1393، 39-51. magiran.com/p1328294
Amin Doosti Irani; Batool Okhovat; Zahra Cheraghi; Mozhgan Talaei; Elham Ahmadnezhad; Mohammad Mehdi Gooya; Mohammad Soroosh; Hossein Masoumi Asl; Kourosh Holakoie Naieni . "Assessment of factors affecting the persistence of diarrhoeal cases after the explosive epidemic phase of diarrheal disease in Yazd province - summer 2013: an incidence base case-control study", Scientific Journal of School of Public Health and Institute of Public Health Research, 12, 2, 2014, 39-51. magiran.com/p1328294
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال