ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محسن علامه، فرشید یوسفی مقدم، سیدمحمود حسینی نژاد، (1393). مقایسه پالینوفاسیس و محیط دیرینه سازند سرچشمه در برش های روستای جورق و روستای شیخ (شرق و غرب حوضه رسوبی کپه داغ)، فصلنامه پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی، 30(3)، 63-80. magiran.com/p1329121
Mohsen Allameh, Farshid Yousefimoghadam, Seyed Mahmoud Hoseininezhad, (2014). Comparing palynofacies and palaeoenvironment of Sarcheshmeh Formation in Joragh and Sheikh section (east and west of Kopeh-Dagh Basin), Stratigraphy and Sedimentology Researches, 30(3), 63-80. magiran.com/p1329121
محسن علامه، فرشید یوسفی مقدم، سیدمحمود حسینی نژاد، مقایسه پالینوفاسیس و محیط دیرینه سازند سرچشمه در برش های روستای جورق و روستای شیخ (شرق و غرب حوضه رسوبی کپه داغ). فصلنامه پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی، 1393؛ 30(3): 63-80. magiran.com/p1329121
Mohsen Allameh, Farshid Yousefimoghadam, Seyed Mahmoud Hoseininezhad, Comparing palynofacies and palaeoenvironment of Sarcheshmeh Formation in Joragh and Sheikh section (east and west of Kopeh-Dagh Basin), Stratigraphy and Sedimentology Researches, 2014; 30(3): 63-80. magiran.com/p1329121
محسن علامه، فرشید یوسفی مقدم، سیدمحمود حسینی نژاد، "مقایسه پالینوفاسیس و محیط دیرینه سازند سرچشمه در برش های روستای جورق و روستای شیخ (شرق و غرب حوضه رسوبی کپه داغ)"، فصلنامه پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی 30، شماره 3 (1393): 63-80. magiran.com/p1329121
Mohsen Allameh, Farshid Yousefimoghadam, Seyed Mahmoud Hoseininezhad, "Comparing palynofacies and palaeoenvironment of Sarcheshmeh Formation in Joragh and Sheikh section (east and west of Kopeh-Dagh Basin)", Stratigraphy and Sedimentology Researches 30, no.3 (2014): 63-80. magiran.com/p1329121
محسن علامه، فرشید یوسفی مقدم، سیدمحمود حسینی نژاد، (1393). 'مقایسه پالینوفاسیس و محیط دیرینه سازند سرچشمه در برش های روستای جورق و روستای شیخ (شرق و غرب حوضه رسوبی کپه داغ)'، فصلنامه پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی، 30(3)، صص.63-80. magiran.com/p1329121
Mohsen Allameh, Farshid Yousefimoghadam, Seyed Mahmoud Hoseininezhad, (2014). 'Comparing palynofacies and palaeoenvironment of Sarcheshmeh Formation in Joragh and Sheikh section (east and west of Kopeh-Dagh Basin)', Stratigraphy and Sedimentology Researches, 30(3), pp.63-80. magiran.com/p1329121
محسن علامه؛ فرشید یوسفی مقدم؛ سیدمحمود حسینی نژاد. "مقایسه پالینوفاسیس و محیط دیرینه سازند سرچشمه در برش های روستای جورق و روستای شیخ (شرق و غرب حوضه رسوبی کپه داغ)". فصلنامه پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی، 30 ،3 ، 1393، 63-80. magiran.com/p1329121
Mohsen Allameh; Farshid Yousefimoghadam; Seyed Mahmoud Hoseininezhad. "Comparing palynofacies and palaeoenvironment of Sarcheshmeh Formation in Joragh and Sheikh section (east and west of Kopeh-Dagh Basin)", Stratigraphy and Sedimentology Researches, 30, 3, 2014, 63-80. magiran.com/p1329121
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال