ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فرشته بیگم طالب پور امیری، مهناز محمودی راد، مهری میر حسینی، منصوره میرزایی، (1393). بررسی اثر فاکتور رشد انسولینی در روند ترمیم زخم های حاد پوستی در رت های دیابتی شده به وسیله استرپتوزوتوسین، مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 24(117)، 1-11. magiran.com/p1329604
Fereshteh Beygom Talebpour Amiri, Mahnaz Mahmoudirad, Mehri Mirhoseini, Mansoureh Mirzaei, (2014). Effect of IGF-1 Gene Therapy in Acute Cutaneous Wound Healing in Streptozotocin-Induced Diabetic Rats, Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 24(117), 1-11. magiran.com/p1329604
فرشته بیگم طالب پور امیری، مهناز محمودی راد، مهری میر حسینی، منصوره میرزایی، بررسی اثر فاکتور رشد انسولینی در روند ترمیم زخم های حاد پوستی در رت های دیابتی شده به وسیله استرپتوزوتوسین. مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 1393؛ 24(117): 1-11. magiran.com/p1329604
Fereshteh Beygom Talebpour Amiri, Mahnaz Mahmoudirad, Mehri Mirhoseini, Mansoureh Mirzaei, Effect of IGF-1 Gene Therapy in Acute Cutaneous Wound Healing in Streptozotocin-Induced Diabetic Rats, Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 2014; 24(117): 1-11. magiran.com/p1329604
فرشته بیگم طالب پور امیری، مهناز محمودی راد، مهری میر حسینی، منصوره میرزایی، "بررسی اثر فاکتور رشد انسولینی در روند ترمیم زخم های حاد پوستی در رت های دیابتی شده به وسیله استرپتوزوتوسین"، مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران 24، شماره 117 (1393): 1-11. magiran.com/p1329604
Fereshteh Beygom Talebpour Amiri, Mahnaz Mahmoudirad, Mehri Mirhoseini, Mansoureh Mirzaei, "Effect of IGF-1 Gene Therapy in Acute Cutaneous Wound Healing in Streptozotocin-Induced Diabetic Rats", Journal of Mazandaran University of Medical Sciences 24, no.117 (2014): 1-11. magiran.com/p1329604
فرشته بیگم طالب پور امیری، مهناز محمودی راد، مهری میر حسینی، منصوره میرزایی، (1393). 'بررسی اثر فاکتور رشد انسولینی در روند ترمیم زخم های حاد پوستی در رت های دیابتی شده به وسیله استرپتوزوتوسین'، مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 24(117)، صص.1-11. magiran.com/p1329604
Fereshteh Beygom Talebpour Amiri, Mahnaz Mahmoudirad, Mehri Mirhoseini, Mansoureh Mirzaei, (2014). 'Effect of IGF-1 Gene Therapy in Acute Cutaneous Wound Healing in Streptozotocin-Induced Diabetic Rats', Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 24(117), pp.1-11. magiran.com/p1329604
فرشته بیگم طالب پور امیری؛ مهناز محمودی راد؛ مهری میر حسینی؛ منصوره میرزایی. "بررسی اثر فاکتور رشد انسولینی در روند ترمیم زخم های حاد پوستی در رت های دیابتی شده به وسیله استرپتوزوتوسین". مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 24 ،117 ، 1393، 1-11. magiran.com/p1329604
Fereshteh Beygom Talebpour Amiri; Mahnaz Mahmoudirad; Mehri Mirhoseini; Mansoureh Mirzaei. "Effect of IGF-1 Gene Therapy in Acute Cutaneous Wound Healing in Streptozotocin-Induced Diabetic Rats", Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 24, 117, 2014, 1-11. magiran.com/p1329604
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال