ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
عباس گنجعلی، سید محمد احمدنیا، (1393). کارکرد انتقادی درون مایه در رمان «فرجام ها» اثر عبدالرحمن منیف، مجله الجمعیه العلمیه الایرانیه للغه العربیه و آدابها، 31، 65. magiran.com/p1330590
Abbas Ganjali, Sayed Mohammad Ahmadnia, (2014). A Study of the Critical Function of Theme in Abdu-Rahman Munif's Novel " an-Nehayat", Iranian Association of Arabic Language and Literature, 31, 65. magiran.com/p1330590
عباس گنجعلی، سید محمد احمدنیا، کارکرد انتقادی درون مایه در رمان «فرجام ها» اثر عبدالرحمن منیف. مجله الجمعیه العلمیه الایرانیه للغه العربیه و آدابها، 1393؛ 31: 65. magiran.com/p1330590
Abbas Ganjali, Sayed Mohammad Ahmadnia, A Study of the Critical Function of Theme in Abdu-Rahman Munif's Novel " an-Nehayat", Iranian Association of Arabic Language and Literature, 2014; 31: 65. magiran.com/p1330590
عباس گنجعلی، سید محمد احمدنیا، "کارکرد انتقادی درون مایه در رمان «فرجام ها» اثر عبدالرحمن منیف"، مجله الجمعیه العلمیه الایرانیه للغه العربیه و آدابها ،31 (1393): 65. magiran.com/p1330590
Abbas Ganjali, Sayed Mohammad Ahmadnia, "A Study of the Critical Function of Theme in Abdu-Rahman Munif's Novel " an-Nehayat"", Iranian Association of Arabic Language and Literature no. 31 (2014): 65. magiran.com/p1330590
عباس گنجعلی، سید محمد احمدنیا، (1393). 'کارکرد انتقادی درون مایه در رمان «فرجام ها» اثر عبدالرحمن منیف'، مجله الجمعیه العلمیه الایرانیه للغه العربیه و آدابها، 31، صص.65. magiran.com/p1330590
Abbas Ganjali, Sayed Mohammad Ahmadnia, (2014). 'A Study of the Critical Function of Theme in Abdu-Rahman Munif's Novel " an-Nehayat"', Iranian Association of Arabic Language and Literature, 31, pp.65. magiran.com/p1330590
عباس گنجعلی؛ سید محمد احمدنیا. "کارکرد انتقادی درون مایه در رمان «فرجام ها» اثر عبدالرحمن منیف". مجله الجمعیه العلمیه الایرانیه للغه العربیه و آدابها، 31 ، 1393، 65. magiran.com/p1330590
Abbas Ganjali; Sayed Mohammad Ahmadnia. "A Study of the Critical Function of Theme in Abdu-Rahman Munif's Novel " an-Nehayat"", Iranian Association of Arabic Language and Literature, 31, 2014, 65. magiran.com/p1330590
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال