ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهدی رهبری، محمد قربان پور شیخانی، (1390). رابطه روشنفکران با ایده حقوق بشر (با تاکید بر روشنفکران دینی دوران پهلوی دوم)، نشریه حقوق بشر، 6(11)، 45. magiran.com/p1330902
Mahdi Rahbari, Mohammad Ghorbanpour Sheykhani, (2011). Intellectuals and Idea of Human Rights (with Emphasis on the Second Pahlavi Era), Journal of Human Rights, 6(11), 45. magiran.com/p1330902
مهدی رهبری، محمد قربان پور شیخانی، رابطه روشنفکران با ایده حقوق بشر (با تاکید بر روشنفکران دینی دوران پهلوی دوم). نشریه حقوق بشر، 1390؛ 6(11): 45. magiran.com/p1330902
Mahdi Rahbari, Mohammad Ghorbanpour Sheykhani, Intellectuals and Idea of Human Rights (with Emphasis on the Second Pahlavi Era), Journal of Human Rights, 2011; 6(11): 45. magiran.com/p1330902
مهدی رهبری، محمد قربان پور شیخانی، "رابطه روشنفکران با ایده حقوق بشر (با تاکید بر روشنفکران دینی دوران پهلوی دوم)"، نشریه حقوق بشر 6، شماره 11 (1390): 45. magiran.com/p1330902
Mahdi Rahbari, Mohammad Ghorbanpour Sheykhani, "Intellectuals and Idea of Human Rights (with Emphasis on the Second Pahlavi Era)", Journal of Human Rights 6, no.11 (2011): 45. magiran.com/p1330902
مهدی رهبری، محمد قربان پور شیخانی، (1390). 'رابطه روشنفکران با ایده حقوق بشر (با تاکید بر روشنفکران دینی دوران پهلوی دوم)'، نشریه حقوق بشر، 6(11)، صص.45. magiran.com/p1330902
Mahdi Rahbari, Mohammad Ghorbanpour Sheykhani, (2011). 'Intellectuals and Idea of Human Rights (with Emphasis on the Second Pahlavi Era)', Journal of Human Rights, 6(11), pp.45. magiran.com/p1330902
مهدی رهبری؛ محمد قربان پور شیخانی. "رابطه روشنفکران با ایده حقوق بشر (با تاکید بر روشنفکران دینی دوران پهلوی دوم)". نشریه حقوق بشر، 6 ،11 ، 1390، 45. magiran.com/p1330902
Mahdi Rahbari; Mohammad Ghorbanpour Sheykhani. "Intellectuals and Idea of Human Rights (with Emphasis on the Second Pahlavi Era)", Journal of Human Rights, 6, 11, 2011, 45. magiran.com/p1330902
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال