ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سید مجتبی حسینی الموسوی، (1390). حق تامین اجتماعی دراسناد حقوق بشر (جهانی و منطقه ای) و سازمان بین المللی کار با نگاهی به عملکرد برخی از کشورهای اسلامی، نشریه حقوق بشر، 6(11)، 61. magiran.com/p1330903
Seyed Mojtaba Hosseini Almoosavi, (2011). Right to Social Security in Human Rights Instruments and in International Labor Organization (with a glance at some Islamic Countries Practices), Journal of Human Rights, 6(11), 61. magiran.com/p1330903
سید مجتبی حسینی الموسوی، حق تامین اجتماعی دراسناد حقوق بشر (جهانی و منطقه ای) و سازمان بین المللی کار با نگاهی به عملکرد برخی از کشورهای اسلامی. نشریه حقوق بشر، 1390؛ 6(11): 61. magiran.com/p1330903
Seyed Mojtaba Hosseini Almoosavi, Right to Social Security in Human Rights Instruments and in International Labor Organization (with a glance at some Islamic Countries Practices), Journal of Human Rights, 2011; 6(11): 61. magiran.com/p1330903
سید مجتبی حسینی الموسوی، "حق تامین اجتماعی دراسناد حقوق بشر (جهانی و منطقه ای) و سازمان بین المللی کار با نگاهی به عملکرد برخی از کشورهای اسلامی"، نشریه حقوق بشر 6، شماره 11 (1390): 61. magiran.com/p1330903
Seyed Mojtaba Hosseini Almoosavi, "Right to Social Security in Human Rights Instruments and in International Labor Organization (with a glance at some Islamic Countries Practices)", Journal of Human Rights 6, no.11 (2011): 61. magiran.com/p1330903
سید مجتبی حسینی الموسوی، (1390). 'حق تامین اجتماعی دراسناد حقوق بشر (جهانی و منطقه ای) و سازمان بین المللی کار با نگاهی به عملکرد برخی از کشورهای اسلامی'، نشریه حقوق بشر، 6(11)، صص.61. magiran.com/p1330903
Seyed Mojtaba Hosseini Almoosavi, (2011). 'Right to Social Security in Human Rights Instruments and in International Labor Organization (with a glance at some Islamic Countries Practices)', Journal of Human Rights, 6(11), pp.61. magiran.com/p1330903
سید مجتبی حسینی الموسوی. "حق تامین اجتماعی دراسناد حقوق بشر (جهانی و منطقه ای) و سازمان بین المللی کار با نگاهی به عملکرد برخی از کشورهای اسلامی". نشریه حقوق بشر، 6 ،11 ، 1390، 61. magiran.com/p1330903
Seyed Mojtaba Hosseini Almoosavi. "Right to Social Security in Human Rights Instruments and in International Labor Organization (with a glance at some Islamic Countries Practices)", Journal of Human Rights, 6, 11, 2011, 61. magiran.com/p1330903
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال