ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
پوراندخت گلکار، لیلا کشاورز، (1393). تجزیه ژنتیکی برخی صفات فیزیولوژیک در گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) تحت شرایط تنش خشکی، فصلنامه فرآیند و کارکرد گیاهی، 3(8)، 79-88. magiran.com/p1330936
Pooran Golkar , Liela Keshavarz, (2014). Genetic analysis of some physiological traits related to drought stress in safflower (Carthamus tinctorius L.), Journal of Plant Process and Function, 3(8), 79-88. magiran.com/p1330936
پوراندخت گلکار، لیلا کشاورز، تجزیه ژنتیکی برخی صفات فیزیولوژیک در گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) تحت شرایط تنش خشکی. فصلنامه فرآیند و کارکرد گیاهی، 1393؛ 3(8): 79-88. magiran.com/p1330936
Pooran Golkar , Liela Keshavarz, Genetic analysis of some physiological traits related to drought stress in safflower (Carthamus tinctorius L.), Journal of Plant Process and Function, 2014; 3(8): 79-88. magiran.com/p1330936
پوراندخت گلکار، لیلا کشاورز، "تجزیه ژنتیکی برخی صفات فیزیولوژیک در گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) تحت شرایط تنش خشکی"، فصلنامه فرآیند و کارکرد گیاهی 3، شماره 8 (1393): 79-88. magiran.com/p1330936
Pooran Golkar , Liela Keshavarz, "Genetic analysis of some physiological traits related to drought stress in safflower (Carthamus tinctorius L.)", Journal of Plant Process and Function 3, no.8 (2014): 79-88. magiran.com/p1330936
پوراندخت گلکار، لیلا کشاورز، (1393). 'تجزیه ژنتیکی برخی صفات فیزیولوژیک در گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) تحت شرایط تنش خشکی'، فصلنامه فرآیند و کارکرد گیاهی، 3(8)، صص.79-88. magiran.com/p1330936
Pooran Golkar , Liela Keshavarz, (2014). 'Genetic analysis of some physiological traits related to drought stress in safflower (Carthamus tinctorius L.)', Journal of Plant Process and Function, 3(8), pp.79-88. magiran.com/p1330936
پوراندخت گلکار؛ لیلا کشاورز. "تجزیه ژنتیکی برخی صفات فیزیولوژیک در گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) تحت شرایط تنش خشکی". فصلنامه فرآیند و کارکرد گیاهی، 3 ،8 ، 1393، 79-88. magiran.com/p1330936
Pooran Golkar ; Liela Keshavarz. "Genetic analysis of some physiological traits related to drought stress in safflower (Carthamus tinctorius L.)", Journal of Plant Process and Function, 3, 8, 2014, 79-88. magiran.com/p1330936
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال