ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهدی مرمضی، محمد ذاکری، محمدتقی رونق، پریتا کوچنین، مهسا حقی، (1393). ترکیب گونه ای ماهیان صیدشده به وسیله تور در آب های رودخانه سزار (استان لرستان)، فصلنامه محیط زیست جانوری، 6(3)، 101. magiran.com/p1331714
Mahdi Marammazi, Mohammad Zakeri, Mohammad Taghi Rounagh, Parita Kochanian, Mahsa Haghi, (2014). Fish species composition catched by using nets in Sezar River (Lorestan province), Journal of Animal Environment, 6(3), 101. magiran.com/p1331714
مهدی مرمضی، محمد ذاکری، محمدتقی رونق، پریتا کوچنین، مهسا حقی، ترکیب گونه ای ماهیان صیدشده به وسیله تور در آب های رودخانه سزار (استان لرستان). فصلنامه محیط زیست جانوری، 1393؛ 6(3): 101. magiran.com/p1331714
Mahdi Marammazi, Mohammad Zakeri, Mohammad Taghi Rounagh, Parita Kochanian, Mahsa Haghi, Fish species composition catched by using nets in Sezar River (Lorestan province), Journal of Animal Environment, 2014; 6(3): 101. magiran.com/p1331714
مهدی مرمضی، محمد ذاکری، محمدتقی رونق، پریتا کوچنین، مهسا حقی، "ترکیب گونه ای ماهیان صیدشده به وسیله تور در آب های رودخانه سزار (استان لرستان)"، فصلنامه محیط زیست جانوری 6، شماره 3 (1393): 101. magiran.com/p1331714
Mahdi Marammazi, Mohammad Zakeri, Mohammad Taghi Rounagh, Parita Kochanian, Mahsa Haghi, "Fish species composition catched by using nets in Sezar River (Lorestan province)", Journal of Animal Environment 6, no.3 (2014): 101. magiran.com/p1331714
مهدی مرمضی، محمد ذاکری، محمدتقی رونق، پریتا کوچنین، مهسا حقی، (1393). 'ترکیب گونه ای ماهیان صیدشده به وسیله تور در آب های رودخانه سزار (استان لرستان)'، فصلنامه محیط زیست جانوری، 6(3)، صص.101. magiran.com/p1331714
Mahdi Marammazi, Mohammad Zakeri, Mohammad Taghi Rounagh, Parita Kochanian, Mahsa Haghi, (2014). 'Fish species composition catched by using nets in Sezar River (Lorestan province)', Journal of Animal Environment, 6(3), pp.101. magiran.com/p1331714
مهدی مرمضی؛ محمد ذاکری؛ محمدتقی رونق؛ پریتا کوچنین؛ مهسا حقی. "ترکیب گونه ای ماهیان صیدشده به وسیله تور در آب های رودخانه سزار (استان لرستان)". فصلنامه محیط زیست جانوری، 6 ،3 ، 1393، 101. magiran.com/p1331714
Mahdi Marammazi; Mohammad Zakeri; Mohammad Taghi Rounagh; Parita Kochanian; Mahsa Haghi. "Fish species composition catched by using nets in Sezar River (Lorestan province)", Journal of Animal Environment, 6, 3, 2014, 101. magiran.com/p1331714
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال