ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
عباسعلی وفایی، سمیه آقابابایی، (1392). تحلیل و بررسی «ذکر بر دار کردن حسنک» در تاریخ بیهقی با تکیه بر کاربرد دستور زبان در علم معانی، فصلنامه متن پژوهی ادبی، 58، 69. magiran.com/p1332395
Abbasalai Vafaie, Somayyeh Aqababai, (2014). Analysis of " Narrating the Hanging of Hasanak" in the History of Beyhaqi with Emphasis on Application of Grammar in Semantics, Literary Text Research, 58, 69. magiran.com/p1332395
عباسعلی وفایی، سمیه آقابابایی، تحلیل و بررسی «ذکر بر دار کردن حسنک» در تاریخ بیهقی با تکیه بر کاربرد دستور زبان در علم معانی. فصلنامه متن پژوهی ادبی، 1392؛ 58: 69. magiran.com/p1332395
Abbasalai Vafaie, Somayyeh Aqababai, Analysis of " Narrating the Hanging of Hasanak" in the History of Beyhaqi with Emphasis on Application of Grammar in Semantics, Literary Text Research, 2014; 58: 69. magiran.com/p1332395
عباسعلی وفایی، سمیه آقابابایی، "تحلیل و بررسی «ذکر بر دار کردن حسنک» در تاریخ بیهقی با تکیه بر کاربرد دستور زبان در علم معانی"، فصلنامه متن پژوهی ادبی ،58 (1392): 69. magiran.com/p1332395
Abbasalai Vafaie, Somayyeh Aqababai, "Analysis of " Narrating the Hanging of Hasanak" in the History of Beyhaqi with Emphasis on Application of Grammar in Semantics", Literary Text Research no. 58 (2014): 69. magiran.com/p1332395
عباسعلی وفایی، سمیه آقابابایی، (1392). 'تحلیل و بررسی «ذکر بر دار کردن حسنک» در تاریخ بیهقی با تکیه بر کاربرد دستور زبان در علم معانی'، فصلنامه متن پژوهی ادبی، 58، صص.69. magiran.com/p1332395
Abbasalai Vafaie, Somayyeh Aqababai, (2014). 'Analysis of " Narrating the Hanging of Hasanak" in the History of Beyhaqi with Emphasis on Application of Grammar in Semantics', Literary Text Research, 58, pp.69. magiran.com/p1332395
عباسعلی وفایی؛ سمیه آقابابایی. "تحلیل و بررسی «ذکر بر دار کردن حسنک» در تاریخ بیهقی با تکیه بر کاربرد دستور زبان در علم معانی". فصلنامه متن پژوهی ادبی، 58 ، 1392، 69. magiran.com/p1332395
Abbasalai Vafaie; Somayyeh Aqababai. "Analysis of " Narrating the Hanging of Hasanak" in the History of Beyhaqi with Emphasis on Application of Grammar in Semantics", Literary Text Research, 58, 2014, 69. magiran.com/p1332395
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال