ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
منصوره دهقانی، حسن هاشمی، ملیحه حسین پور صلغی، عباس خدابخشی، مرضیه کرمی، نرگس شمس الدینی، (1393). بررسی کیفیت میکروبی آب شرب مصرفی اتوبوس های بیرون شهری پایانه شهید کاراندیش شیراز، مجله تحقیقات نظام سلامت، 10(2)، 306-314. magiran.com/p1332841
Mansooreh Dehghani, Hassan Hashemi, Malihe Hosainpoor, Abbas Khodabakhshi, Marzihe Karami, Narges Shamsoddini, (2014). Assessment of microbiological quality of potable water distributed in buses of Karandish terminal, Journal of Health System Research, 10(2), 306-314. magiran.com/p1332841
منصوره دهقانی، حسن هاشمی، ملیحه حسین پور صلغی، عباس خدابخشی، مرضیه کرمی، نرگس شمس الدینی، بررسی کیفیت میکروبی آب شرب مصرفی اتوبوس های بیرون شهری پایانه شهید کاراندیش شیراز. مجله تحقیقات نظام سلامت، 1393؛ 10(2): 306-314. magiran.com/p1332841
Mansooreh Dehghani, Hassan Hashemi, Malihe Hosainpoor, Abbas Khodabakhshi, Marzihe Karami, Narges Shamsoddini, Assessment of microbiological quality of potable water distributed in buses of Karandish terminal, Journal of Health System Research, 2014; 10(2): 306-314. magiran.com/p1332841
منصوره دهقانی، حسن هاشمی، ملیحه حسین پور صلغی، عباس خدابخشی، مرضیه کرمی، نرگس شمس الدینی، "بررسی کیفیت میکروبی آب شرب مصرفی اتوبوس های بیرون شهری پایانه شهید کاراندیش شیراز"، مجله تحقیقات نظام سلامت 10، شماره 2 (1393): 306-314. magiran.com/p1332841
Mansooreh Dehghani, Hassan Hashemi, Malihe Hosainpoor, Abbas Khodabakhshi, Marzihe Karami, Narges Shamsoddini, "Assessment of microbiological quality of potable water distributed in buses of Karandish terminal", Journal of Health System Research 10, no.2 (2014): 306-314. magiran.com/p1332841
منصوره دهقانی، حسن هاشمی، ملیحه حسین پور صلغی، عباس خدابخشی، مرضیه کرمی، نرگس شمس الدینی، (1393). 'بررسی کیفیت میکروبی آب شرب مصرفی اتوبوس های بیرون شهری پایانه شهید کاراندیش شیراز'، مجله تحقیقات نظام سلامت، 10(2)، صص.306-314. magiran.com/p1332841
Mansooreh Dehghani, Hassan Hashemi, Malihe Hosainpoor, Abbas Khodabakhshi, Marzihe Karami, Narges Shamsoddini, (2014). 'Assessment of microbiological quality of potable water distributed in buses of Karandish terminal', Journal of Health System Research, 10(2), pp.306-314. magiran.com/p1332841
منصوره دهقانی؛ حسن هاشمی؛ ملیحه حسین پور صلغی؛ عباس خدابخشی؛ مرضیه کرمی؛ نرگس شمس الدینی. "بررسی کیفیت میکروبی آب شرب مصرفی اتوبوس های بیرون شهری پایانه شهید کاراندیش شیراز". مجله تحقیقات نظام سلامت، 10 ،2 ، 1393، 306-314. magiran.com/p1332841
Mansooreh Dehghani; Hassan Hashemi; Malihe Hosainpoor; Abbas Khodabakhshi; Marzihe Karami; Narges Shamsoddini. "Assessment of microbiological quality of potable water distributed in buses of Karandish terminal", Journal of Health System Research, 10, 2, 2014, 306-314. magiran.com/p1332841
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال