ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
شهلا سلطانی نژاد، محمد ربانی خوراسگانی، محمد مهدی یعقوبی، شهریار شاکری، (1393). جداسازی سودوموناس های مقاوم به نانو اکسید روی از خاک و بررسی ژن های دخیل در مقاومت، فصلنامه زیست شناسی میکروارگانیسم ها، 3(11)، 99-108. magiran.com/p1333246
Shahla Soltani Nezhad , Mohammad Rabbani Khorasgani, Mohammad Mehdi Yaghoobi, Shahryar Shakeri, (2014). Isolation of Zinc Oxide (ZnO) nanoparticles resistant Pseudomonas strains from soil and investigation of Zinc resistance genes, Biological Journal of Microorganism, 3(11), 99-108. magiran.com/p1333246
شهلا سلطانی نژاد، محمد ربانی خوراسگانی، محمد مهدی یعقوبی، شهریار شاکری، جداسازی سودوموناس های مقاوم به نانو اکسید روی از خاک و بررسی ژن های دخیل در مقاومت. فصلنامه زیست شناسی میکروارگانیسم ها، 1393؛ 3(11): 99-108. magiran.com/p1333246
Shahla Soltani Nezhad , Mohammad Rabbani Khorasgani, Mohammad Mehdi Yaghoobi, Shahryar Shakeri, Isolation of Zinc Oxide (ZnO) nanoparticles resistant Pseudomonas strains from soil and investigation of Zinc resistance genes, Biological Journal of Microorganism, 2014; 3(11): 99-108. magiran.com/p1333246
شهلا سلطانی نژاد، محمد ربانی خوراسگانی، محمد مهدی یعقوبی، شهریار شاکری، "جداسازی سودوموناس های مقاوم به نانو اکسید روی از خاک و بررسی ژن های دخیل در مقاومت"، فصلنامه زیست شناسی میکروارگانیسم ها 3، شماره 11 (1393): 99-108. magiran.com/p1333246
Shahla Soltani Nezhad , Mohammad Rabbani Khorasgani, Mohammad Mehdi Yaghoobi, Shahryar Shakeri, "Isolation of Zinc Oxide (ZnO) nanoparticles resistant Pseudomonas strains from soil and investigation of Zinc resistance genes", Biological Journal of Microorganism 3, no.11 (2014): 99-108. magiran.com/p1333246
شهلا سلطانی نژاد، محمد ربانی خوراسگانی، محمد مهدی یعقوبی، شهریار شاکری، (1393). 'جداسازی سودوموناس های مقاوم به نانو اکسید روی از خاک و بررسی ژن های دخیل در مقاومت'، فصلنامه زیست شناسی میکروارگانیسم ها، 3(11)، صص.99-108. magiran.com/p1333246
Shahla Soltani Nezhad , Mohammad Rabbani Khorasgani, Mohammad Mehdi Yaghoobi, Shahryar Shakeri, (2014). 'Isolation of Zinc Oxide (ZnO) nanoparticles resistant Pseudomonas strains from soil and investigation of Zinc resistance genes', Biological Journal of Microorganism, 3(11), pp.99-108. magiran.com/p1333246
شهلا سلطانی نژاد؛ محمد ربانی خوراسگانی؛ محمد مهدی یعقوبی؛ شهریار شاکری. "جداسازی سودوموناس های مقاوم به نانو اکسید روی از خاک و بررسی ژن های دخیل در مقاومت". فصلنامه زیست شناسی میکروارگانیسم ها، 3 ،11 ، 1393، 99-108. magiran.com/p1333246
Shahla Soltani Nezhad ; Mohammad Rabbani Khorasgani; Mohammad Mehdi Yaghoobi; Shahryar Shakeri. "Isolation of Zinc Oxide (ZnO) nanoparticles resistant Pseudomonas strains from soil and investigation of Zinc resistance genes", Biological Journal of Microorganism, 3, 11, 2014, 99-108. magiran.com/p1333246
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال