ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
Maryam Soleimani, Seyed Behnamedin Jameie, Mehdi Mehdizadeh, Mahdieh Keradi, Masoumeh Masoumipoor, Soraya Mehrabi, (2014). Vitamin D3 influence the Th1/Th2 ratio in C57BL/6 induced model of experimental autoimmune encephalomyelitis, Iranian Journal of Basic Medical Sciences, 17(10), 785-792. magiran.com/p1333460
Maryam Soleimani, Seyed Behnamedin Jameie, Mehdi Mehdizadeh, Mahdieh Keradi, Masoumeh Masoumipoor, Soraya Mehrabi, Vitamin D3 influence the Th1/Th2 ratio in C57BL/6 induced model of experimental autoimmune encephalomyelitis, Iranian Journal of Basic Medical Sciences, 2014; 17(10): 785-792. magiran.com/p1333460
Maryam Soleimani, Seyed Behnamedin Jameie, Mehdi Mehdizadeh, Mahdieh Keradi, Masoumeh Masoumipoor, Soraya Mehrabi, "Vitamin D3 influence the Th1/Th2 ratio in C57BL/6 induced model of experimental autoimmune encephalomyelitis", Iranian Journal of Basic Medical Sciences 17, no.10 (2014): 785-792. magiran.com/p1333460
Maryam Soleimani, Seyed Behnamedin Jameie, Mehdi Mehdizadeh, Mahdieh Keradi, Masoumeh Masoumipoor, Soraya Mehrabi, (2014). 'Vitamin D3 influence the Th1/Th2 ratio in C57BL/6 induced model of experimental autoimmune encephalomyelitis', Iranian Journal of Basic Medical Sciences, 17(10), pp.785-792. magiran.com/p1333460
Maryam Soleimani; Seyed Behnamedin Jameie; Mehdi Mehdizadeh; Mahdieh Keradi; Masoumeh Masoumipoor; Soraya Mehrabi. "Vitamin D3 influence the Th1/Th2 ratio in C57BL/6 induced model of experimental autoimmune encephalomyelitis", Iranian Journal of Basic Medical Sciences, 17, 10, 2014, 785-792. magiran.com/p1333460
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال