ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
وحید عباسی راد، خلیل میرزاده، مرتضی ممویی، صالح طباطبایی وکیلی، مهدی زارعی، (1393). اثر جیره های حاوی سطوح مختلف برگ گردو و ویتامین E بر وضعیت آنتی اکسیدانی خون، عملکرد و خصوصیات کیفی تخم مرغ در مرغ های تخم گذار، نشریه علوم دامی (پژوهش و سازندگی)، 104، 233. magiran.com/p1333596
Abasi, Radv., Mirzadeh, Kh., Mamoueim., Tabatabaei, Vakilis., Zarei, M, (2014). The effect of different levels of walnut leaves (Juglans regia L.) powder and Vitamin E dietary supplementation on the antioxidant activity of blood, performance and egg traits in commercial laying hens, Animal Sciences, 104, 233. magiran.com/p1333596
وحید عباسی راد، خلیل میرزاده، مرتضی ممویی، صالح طباطبایی وکیلی، مهدی زارعی، اثر جیره های حاوی سطوح مختلف برگ گردو و ویتامین E بر وضعیت آنتی اکسیدانی خون، عملکرد و خصوصیات کیفی تخم مرغ در مرغ های تخم گذار. نشریه علوم دامی (پژوهش و سازندگی)، 1393؛ 104: 233. magiran.com/p1333596
Abasi, Radv., Mirzadeh, Kh., Mamoueim., Tabatabaei, Vakilis., Zarei, M, The effect of different levels of walnut leaves (Juglans regia L.) powder and Vitamin E dietary supplementation on the antioxidant activity of blood, performance and egg traits in commercial laying hens, Animal Sciences, 2014; 104: 233. magiran.com/p1333596
وحید عباسی راد، خلیل میرزاده، مرتضی ممویی، صالح طباطبایی وکیلی، مهدی زارعی، "اثر جیره های حاوی سطوح مختلف برگ گردو و ویتامین E بر وضعیت آنتی اکسیدانی خون، عملکرد و خصوصیات کیفی تخم مرغ در مرغ های تخم گذار"، نشریه علوم دامی (پژوهش و سازندگی) ،104 (1393): 233. magiran.com/p1333596
Abasi, Radv., Mirzadeh, Kh., Mamoueim., Tabatabaei, Vakilis., Zarei, M, "The effect of different levels of walnut leaves (Juglans regia L.) powder and Vitamin E dietary supplementation on the antioxidant activity of blood, performance and egg traits in commercial laying hens", Animal Sciences no. 104 (2014): 233. magiran.com/p1333596
وحید عباسی راد، خلیل میرزاده، مرتضی ممویی، صالح طباطبایی وکیلی، مهدی زارعی، (1393). 'اثر جیره های حاوی سطوح مختلف برگ گردو و ویتامین E بر وضعیت آنتی اکسیدانی خون، عملکرد و خصوصیات کیفی تخم مرغ در مرغ های تخم گذار'، نشریه علوم دامی (پژوهش و سازندگی)، 104، صص.233. magiran.com/p1333596
Abasi, Radv., Mirzadeh, Kh., Mamoueim., Tabatabaei, Vakilis., Zarei, M, (2014). 'The effect of different levels of walnut leaves (Juglans regia L.) powder and Vitamin E dietary supplementation on the antioxidant activity of blood, performance and egg traits in commercial laying hens', Animal Sciences, 104, pp.233. magiran.com/p1333596
وحید عباسی راد؛ خلیل میرزاده؛ مرتضی ممویی؛ صالح طباطبایی وکیلی؛ مهدی زارعی. "اثر جیره های حاوی سطوح مختلف برگ گردو و ویتامین E بر وضعیت آنتی اکسیدانی خون، عملکرد و خصوصیات کیفی تخم مرغ در مرغ های تخم گذار". نشریه علوم دامی (پژوهش و سازندگی)، 104 ، 1393، 233. magiran.com/p1333596
Abasi; Radv.; Mirzadeh; Kh.; Mamoueim.; Tabatabaei; Vakilis.; Zarei; M. "The effect of different levels of walnut leaves (Juglans regia L.) powder and Vitamin E dietary supplementation on the antioxidant activity of blood, performance and egg traits in commercial laying hens", Animal Sciences, 104, 2014, 233. magiran.com/p1333596
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال