ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ئاکو رضایی، امجد فرزین پور، (1393). اثرات نانو ذرات نقره بر اجزای لاشه، برخی فراسنجه های خونی و فعالیت های آنزیمی آنتی اکسیدانی بلدرچین تخم گذار ژاپنی، نشریه علوم دامی (پژوهش و سازندگی)، 104، 195. magiran.com/p1333599
Ako Rezaei, Amjad Farzinpour, (2014). Effects of silver nanoparticles on the carcass characteristics, some of hematological parameters and antioxidant enzyme activities in laying Japanese quails., Animal Sciences, 104, 195. magiran.com/p1333599
ئاکو رضایی، امجد فرزین پور، اثرات نانو ذرات نقره بر اجزای لاشه، برخی فراسنجه های خونی و فعالیت های آنزیمی آنتی اکسیدانی بلدرچین تخم گذار ژاپنی. نشریه علوم دامی (پژوهش و سازندگی)، 1393؛ 104: 195. magiran.com/p1333599
Ako Rezaei, Amjad Farzinpour, Effects of silver nanoparticles on the carcass characteristics, some of hematological parameters and antioxidant enzyme activities in laying Japanese quails., Animal Sciences, 2014; 104: 195. magiran.com/p1333599
ئاکو رضایی، امجد فرزین پور، "اثرات نانو ذرات نقره بر اجزای لاشه، برخی فراسنجه های خونی و فعالیت های آنزیمی آنتی اکسیدانی بلدرچین تخم گذار ژاپنی"، نشریه علوم دامی (پژوهش و سازندگی) ،104 (1393): 195. magiran.com/p1333599
Ako Rezaei, Amjad Farzinpour, "Effects of silver nanoparticles on the carcass characteristics, some of hematological parameters and antioxidant enzyme activities in laying Japanese quails.", Animal Sciences no. 104 (2014): 195. magiran.com/p1333599
ئاکو رضایی، امجد فرزین پور، (1393). 'اثرات نانو ذرات نقره بر اجزای لاشه، برخی فراسنجه های خونی و فعالیت های آنزیمی آنتی اکسیدانی بلدرچین تخم گذار ژاپنی'، نشریه علوم دامی (پژوهش و سازندگی)، 104، صص.195. magiran.com/p1333599
Ako Rezaei, Amjad Farzinpour, (2014). 'Effects of silver nanoparticles on the carcass characteristics, some of hematological parameters and antioxidant enzyme activities in laying Japanese quails.', Animal Sciences, 104, pp.195. magiran.com/p1333599
ئاکو رضایی؛ امجد فرزین پور. "اثرات نانو ذرات نقره بر اجزای لاشه، برخی فراسنجه های خونی و فعالیت های آنزیمی آنتی اکسیدانی بلدرچین تخم گذار ژاپنی". نشریه علوم دامی (پژوهش و سازندگی)، 104 ، 1393، 195. magiran.com/p1333599
Ako Rezaei; Amjad Farzinpour. "Effects of silver nanoparticles on the carcass characteristics, some of hematological parameters and antioxidant enzyme activities in laying Japanese quails.", Animal Sciences, 104, 2014, 195. magiran.com/p1333599
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال