ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
امین نعمت اللهی، ایرج کریمی، عباس مختاری، (1392). بررسی تاثیر ترکیبات نیتروژنه و درجه حرارت آب بر چسبندگی لاکتوکوکوس گارویه (Lactococcus garviea) در بافت آبشش قزل آلای رنگین کمان در بیماری لاکتوکوکوزیس، نشریه علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران، 7(2)، 13. magiran.com/p1334089
A. Nematollahi, Iradj Karimi, Abbas Mokhtari, (2013). Influence of nitrogen compounds and water temperature on association of Lactococcus garvieae to gill tissue of rainbow trout in Lactococcosis, Iranian Journal of Veterinary Clinical Sciences, 7(2), 13. magiran.com/p1334089
امین نعمت اللهی، ایرج کریمی، عباس مختاری، بررسی تاثیر ترکیبات نیتروژنه و درجه حرارت آب بر چسبندگی لاکتوکوکوس گارویه (Lactococcus garviea) در بافت آبشش قزل آلای رنگین کمان در بیماری لاکتوکوکوزیس. نشریه علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران، 1392؛ 7(2): 13. magiran.com/p1334089
A. Nematollahi, Iradj Karimi, Abbas Mokhtari, Influence of nitrogen compounds and water temperature on association of Lactococcus garvieae to gill tissue of rainbow trout in Lactococcosis, Iranian Journal of Veterinary Clinical Sciences, 2013; 7(2): 13. magiran.com/p1334089
امین نعمت اللهی، ایرج کریمی، عباس مختاری، "بررسی تاثیر ترکیبات نیتروژنه و درجه حرارت آب بر چسبندگی لاکتوکوکوس گارویه (Lactococcus garviea) در بافت آبشش قزل آلای رنگین کمان در بیماری لاکتوکوکوزیس"، نشریه علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران 7، شماره 2 (1392): 13. magiran.com/p1334089
A. Nematollahi, Iradj Karimi, Abbas Mokhtari, "Influence of nitrogen compounds and water temperature on association of Lactococcus garvieae to gill tissue of rainbow trout in Lactococcosis", Iranian Journal of Veterinary Clinical Sciences 7, no.2 (2013): 13. magiran.com/p1334089
امین نعمت اللهی، ایرج کریمی، عباس مختاری، (1392). 'بررسی تاثیر ترکیبات نیتروژنه و درجه حرارت آب بر چسبندگی لاکتوکوکوس گارویه (Lactococcus garviea) در بافت آبشش قزل آلای رنگین کمان در بیماری لاکتوکوکوزیس'، نشریه علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران، 7(2)، صص.13. magiran.com/p1334089
A. Nematollahi, Iradj Karimi, Abbas Mokhtari, (2013). 'Influence of nitrogen compounds and water temperature on association of Lactococcus garvieae to gill tissue of rainbow trout in Lactococcosis', Iranian Journal of Veterinary Clinical Sciences, 7(2), pp.13. magiran.com/p1334089
امین نعمت اللهی؛ ایرج کریمی؛ عباس مختاری. "بررسی تاثیر ترکیبات نیتروژنه و درجه حرارت آب بر چسبندگی لاکتوکوکوس گارویه (Lactococcus garviea) در بافت آبشش قزل آلای رنگین کمان در بیماری لاکتوکوکوزیس". نشریه علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران، 7 ،2 ، 1392، 13. magiran.com/p1334089
A. Nematollahi; Iradj Karimi; Abbas Mokhtari. "Influence of nitrogen compounds and water temperature on association of Lactococcus garvieae to gill tissue of rainbow trout in Lactococcosis", Iranian Journal of Veterinary Clinical Sciences, 7, 2, 2013, 13. magiran.com/p1334089
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال