ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
بهنام احمدی پور، فریبرز خواجعلی، حسین حسن پور، ابراهیم اسدی خشویی، فریدون خواجعلی، (1392). تاثیر کرفس کوهی در جلوگیری از وقوع سندرم فشار خون ریوی در مرغ های گوشتی، نشریه علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران، 7(2)، 23. magiran.com/p1334090
Behnam Ahmadipour, Fariborz Khajali, Hossein Hassanpour, Ebrahim Asadi, Khoshoei, Feridoon Khajali, (2013). Effects of Kelussia odoratisma in prevention of pulmonary hypertension syndrome in broiler chickens, Iranian Journal of Veterinary Clinical Sciences, 7(2), 23. magiran.com/p1334090
بهنام احمدی پور، فریبرز خواجعلی، حسین حسن پور، ابراهیم اسدی خشویی، فریدون خواجعلی، تاثیر کرفس کوهی در جلوگیری از وقوع سندرم فشار خون ریوی در مرغ های گوشتی. نشریه علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران، 1392؛ 7(2): 23. magiran.com/p1334090
Behnam Ahmadipour, Fariborz Khajali, Hossein Hassanpour, Ebrahim Asadi, Khoshoei, Feridoon Khajali, Effects of Kelussia odoratisma in prevention of pulmonary hypertension syndrome in broiler chickens, Iranian Journal of Veterinary Clinical Sciences, 2013; 7(2): 23. magiran.com/p1334090
بهنام احمدی پور، فریبرز خواجعلی، حسین حسن پور، ابراهیم اسدی خشویی، فریدون خواجعلی، "تاثیر کرفس کوهی در جلوگیری از وقوع سندرم فشار خون ریوی در مرغ های گوشتی"، نشریه علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران 7، شماره 2 (1392): 23. magiran.com/p1334090
Behnam Ahmadipour, Fariborz Khajali, Hossein Hassanpour, Ebrahim Asadi, Khoshoei, Feridoon Khajali, "Effects of Kelussia odoratisma in prevention of pulmonary hypertension syndrome in broiler chickens", Iranian Journal of Veterinary Clinical Sciences 7, no.2 (2013): 23. magiran.com/p1334090
بهنام احمدی پور، فریبرز خواجعلی، حسین حسن پور، ابراهیم اسدی خشویی، فریدون خواجعلی، (1392). 'تاثیر کرفس کوهی در جلوگیری از وقوع سندرم فشار خون ریوی در مرغ های گوشتی'، نشریه علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران، 7(2)، صص.23. magiran.com/p1334090
Behnam Ahmadipour, Fariborz Khajali, Hossein Hassanpour, Ebrahim Asadi, Khoshoei, Feridoon Khajali, (2013). 'Effects of Kelussia odoratisma in prevention of pulmonary hypertension syndrome in broiler chickens', Iranian Journal of Veterinary Clinical Sciences, 7(2), pp.23. magiran.com/p1334090
بهنام احمدی پور؛ فریبرز خواجعلی؛ حسین حسن پور؛ ابراهیم اسدی خشویی؛ فریدون خواجعلی. "تاثیر کرفس کوهی در جلوگیری از وقوع سندرم فشار خون ریوی در مرغ های گوشتی". نشریه علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران، 7 ،2 ، 1392، 23. magiran.com/p1334090
Behnam Ahmadipour; Fariborz Khajali; Hossein Hassanpour; Ebrahim Asadi; Khoshoei; Feridoon Khajali. "Effects of Kelussia odoratisma in prevention of pulmonary hypertension syndrome in broiler chickens", Iranian Journal of Veterinary Clinical Sciences, 7, 2, 2013, 23. magiran.com/p1334090
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال