ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
زهره مشاک، امیر شاکریان، افشین متقی فر، بیژن مرادی، حمیدرضا سوداگری، (1392). ارزیابی میزان شیوع لکوز گاوی در گاوهای کشتارشده دریکی از کشتارگاه های صنعتی استان تهران(90-1382)، نشریه علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران، 7(2)، 45. magiran.com/p1334094
Zohreh Mashak, Amir Shakerian, Afshin Motaghifar, Bizhan Moradi, Hamidreza Sodagari, (2013). Evaluation of bovine leukosis prevalence in bovine slaughtering in one of industrial slaughterhouses of Tehran province during (2003-2011), Iranian Journal of Veterinary Clinical Sciences, 7(2), 45. magiran.com/p1334094
زهره مشاک، امیر شاکریان، افشین متقی فر، بیژن مرادی، حمیدرضا سوداگری، ارزیابی میزان شیوع لکوز گاوی در گاوهای کشتارشده دریکی از کشتارگاه های صنعتی استان تهران(90-1382). نشریه علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران، 1392؛ 7(2): 45. magiran.com/p1334094
Zohreh Mashak, Amir Shakerian, Afshin Motaghifar, Bizhan Moradi, Hamidreza Sodagari, Evaluation of bovine leukosis prevalence in bovine slaughtering in one of industrial slaughterhouses of Tehran province during (2003-2011), Iranian Journal of Veterinary Clinical Sciences, 2013; 7(2): 45. magiran.com/p1334094
زهره مشاک، امیر شاکریان، افشین متقی فر، بیژن مرادی، حمیدرضا سوداگری، "ارزیابی میزان شیوع لکوز گاوی در گاوهای کشتارشده دریکی از کشتارگاه های صنعتی استان تهران(90-1382)"، نشریه علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران 7، شماره 2 (1392): 45. magiran.com/p1334094
Zohreh Mashak, Amir Shakerian, Afshin Motaghifar, Bizhan Moradi, Hamidreza Sodagari, "Evaluation of bovine leukosis prevalence in bovine slaughtering in one of industrial slaughterhouses of Tehran province during (2003-2011)", Iranian Journal of Veterinary Clinical Sciences 7, no.2 (2013): 45. magiran.com/p1334094
زهره مشاک، امیر شاکریان، افشین متقی فر، بیژن مرادی، حمیدرضا سوداگری، (1392). 'ارزیابی میزان شیوع لکوز گاوی در گاوهای کشتارشده دریکی از کشتارگاه های صنعتی استان تهران(90-1382)'، نشریه علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران، 7(2)، صص.45. magiran.com/p1334094
Zohreh Mashak, Amir Shakerian, Afshin Motaghifar, Bizhan Moradi, Hamidreza Sodagari, (2013). 'Evaluation of bovine leukosis prevalence in bovine slaughtering in one of industrial slaughterhouses of Tehran province during (2003-2011)', Iranian Journal of Veterinary Clinical Sciences, 7(2), pp.45. magiran.com/p1334094
زهره مشاک؛ امیر شاکریان؛ افشین متقی فر؛ بیژن مرادی؛ حمیدرضا سوداگری. "ارزیابی میزان شیوع لکوز گاوی در گاوهای کشتارشده دریکی از کشتارگاه های صنعتی استان تهران(90-1382)". نشریه علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران، 7 ،2 ، 1392، 45. magiran.com/p1334094
Zohreh Mashak; Amir Shakerian; Afshin Motaghifar; Bizhan Moradi; Hamidreza Sodagari. "Evaluation of bovine leukosis prevalence in bovine slaughtering in one of industrial slaughterhouses of Tehran province during (2003-2011)", Iranian Journal of Veterinary Clinical Sciences, 7, 2, 2013, 45. magiran.com/p1334094
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال