ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
عزیزالله باختری، حمیدرضا رحمانی، (1392). تاثیر غلظت اسپرم و شرایط بلوغ و لقاح آزمایشگاهی تخمک گاوهای تحت تنش گرمایی بر میزان پلی اسپرمی در زیگوت های حاصل، نشریه علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران، 7(2)، 53. magiran.com/p1334096
Azizollah Bakhtari, Hamid Reza Rahmani, (2013). Effect of sperm concentration and condition of in vitro maturation and fertilization of oocytes of under heat stress bovine on polyspermy in derived zygotes, Iranian Journal of Veterinary Clinical Sciences, 7(2), 53. magiran.com/p1334096
عزیزالله باختری، حمیدرضا رحمانی، تاثیر غلظت اسپرم و شرایط بلوغ و لقاح آزمایشگاهی تخمک گاوهای تحت تنش گرمایی بر میزان پلی اسپرمی در زیگوت های حاصل. نشریه علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران، 1392؛ 7(2): 53. magiran.com/p1334096
Azizollah Bakhtari, Hamid Reza Rahmani, Effect of sperm concentration and condition of in vitro maturation and fertilization of oocytes of under heat stress bovine on polyspermy in derived zygotes, Iranian Journal of Veterinary Clinical Sciences, 2013; 7(2): 53. magiran.com/p1334096
عزیزالله باختری، حمیدرضا رحمانی، "تاثیر غلظت اسپرم و شرایط بلوغ و لقاح آزمایشگاهی تخمک گاوهای تحت تنش گرمایی بر میزان پلی اسپرمی در زیگوت های حاصل"، نشریه علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران 7، شماره 2 (1392): 53. magiran.com/p1334096
Azizollah Bakhtari, Hamid Reza Rahmani, "Effect of sperm concentration and condition of in vitro maturation and fertilization of oocytes of under heat stress bovine on polyspermy in derived zygotes", Iranian Journal of Veterinary Clinical Sciences 7, no.2 (2013): 53. magiran.com/p1334096
عزیزالله باختری، حمیدرضا رحمانی، (1392). 'تاثیر غلظت اسپرم و شرایط بلوغ و لقاح آزمایشگاهی تخمک گاوهای تحت تنش گرمایی بر میزان پلی اسپرمی در زیگوت های حاصل'، نشریه علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران، 7(2)، صص.53. magiran.com/p1334096
Azizollah Bakhtari, Hamid Reza Rahmani, (2013). 'Effect of sperm concentration and condition of in vitro maturation and fertilization of oocytes of under heat stress bovine on polyspermy in derived zygotes', Iranian Journal of Veterinary Clinical Sciences, 7(2), pp.53. magiran.com/p1334096
عزیزالله باختری؛ حمیدرضا رحمانی. "تاثیر غلظت اسپرم و شرایط بلوغ و لقاح آزمایشگاهی تخمک گاوهای تحت تنش گرمایی بر میزان پلی اسپرمی در زیگوت های حاصل". نشریه علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران، 7 ،2 ، 1392، 53. magiran.com/p1334096
Azizollah Bakhtari; Hamid Reza Rahmani. "Effect of sperm concentration and condition of in vitro maturation and fertilization of oocytes of under heat stress bovine on polyspermy in derived zygotes", Iranian Journal of Veterinary Clinical Sciences, 7, 2, 2013, 53. magiran.com/p1334096
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال