ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
افشین جعفری دهکردی، عبدالناصر محبی، سعید حبیبیان دهکردی، ستار استاد هادی دهکردی، (1392). اثرات مقدار درمانی اکسی تتراسایکلین بر کلسیم، منیزیم و پاراتورمون گوسفند، نشریه علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران، 7(2)، 63. magiran.com/p1334102
Afshin Jafari Dehkordi, Abdonnaser Mohebbi, Saeid Habibian Dehkordi, Satar Ostadhadi Dehkordi, (2013). The effects of therapeutic dose of oxytetracycline on magnesium, calcium and parathormone in sheep, Iranian Journal of Veterinary Clinical Sciences, 7(2), 63. magiran.com/p1334102
افشین جعفری دهکردی، عبدالناصر محبی، سعید حبیبیان دهکردی، ستار استاد هادی دهکردی، اثرات مقدار درمانی اکسی تتراسایکلین بر کلسیم، منیزیم و پاراتورمون گوسفند. نشریه علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران، 1392؛ 7(2): 63. magiran.com/p1334102
Afshin Jafari Dehkordi, Abdonnaser Mohebbi, Saeid Habibian Dehkordi, Satar Ostadhadi Dehkordi, The effects of therapeutic dose of oxytetracycline on magnesium, calcium and parathormone in sheep, Iranian Journal of Veterinary Clinical Sciences, 2013; 7(2): 63. magiran.com/p1334102
افشین جعفری دهکردی، عبدالناصر محبی، سعید حبیبیان دهکردی، ستار استاد هادی دهکردی، "اثرات مقدار درمانی اکسی تتراسایکلین بر کلسیم، منیزیم و پاراتورمون گوسفند"، نشریه علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران 7، شماره 2 (1392): 63. magiran.com/p1334102
Afshin Jafari Dehkordi, Abdonnaser Mohebbi, Saeid Habibian Dehkordi, Satar Ostadhadi Dehkordi, "The effects of therapeutic dose of oxytetracycline on magnesium, calcium and parathormone in sheep", Iranian Journal of Veterinary Clinical Sciences 7, no.2 (2013): 63. magiran.com/p1334102
افشین جعفری دهکردی، عبدالناصر محبی، سعید حبیبیان دهکردی، ستار استاد هادی دهکردی، (1392). 'اثرات مقدار درمانی اکسی تتراسایکلین بر کلسیم، منیزیم و پاراتورمون گوسفند'، نشریه علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران، 7(2)، صص.63. magiran.com/p1334102
Afshin Jafari Dehkordi, Abdonnaser Mohebbi, Saeid Habibian Dehkordi, Satar Ostadhadi Dehkordi, (2013). 'The effects of therapeutic dose of oxytetracycline on magnesium, calcium and parathormone in sheep', Iranian Journal of Veterinary Clinical Sciences, 7(2), pp.63. magiran.com/p1334102
افشین جعفری دهکردی؛ عبدالناصر محبی؛ سعید حبیبیان دهکردی؛ ستار استاد هادی دهکردی. "اثرات مقدار درمانی اکسی تتراسایکلین بر کلسیم، منیزیم و پاراتورمون گوسفند". نشریه علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران، 7 ،2 ، 1392، 63. magiran.com/p1334102
Afshin Jafari Dehkordi; Abdonnaser Mohebbi; Saeid Habibian Dehkordi; Satar Ostadhadi Dehkordi. "The effects of therapeutic dose of oxytetracycline on magnesium, calcium and parathormone in sheep", Iranian Journal of Veterinary Clinical Sciences, 7, 2, 2013, 63. magiran.com/p1334102
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال