ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علی محمد بهرامی، مینو شاددل، لیلی هواسی، طیب سیفی، (1392). بررسی هیستوپاتولوژی التهاب پستان و تعیین حساسیت آنتی بیوتیکی موارد استافیلوکوکی در گاوهای شهرستان ایلام، نشریه علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران، 7(2)، 71. magiran.com/p1334103
Ali Mohammad Bahrami, Minoo Shaddel, Leila Havasi, Tayeb Seifi, (2013). Survey the histopathology of Mastitis in cow and determined the sensitivity of staphylococcus aureus separated against antibiotics, in Ilam, Iranian Journal of Veterinary Clinical Sciences, 7(2), 71. magiran.com/p1334103
علی محمد بهرامی، مینو شاددل، لیلی هواسی، طیب سیفی، بررسی هیستوپاتولوژی التهاب پستان و تعیین حساسیت آنتی بیوتیکی موارد استافیلوکوکی در گاوهای شهرستان ایلام. نشریه علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران، 1392؛ 7(2): 71. magiran.com/p1334103
Ali Mohammad Bahrami, Minoo Shaddel, Leila Havasi, Tayeb Seifi, Survey the histopathology of Mastitis in cow and determined the sensitivity of staphylococcus aureus separated against antibiotics, in Ilam, Iranian Journal of Veterinary Clinical Sciences, 2013; 7(2): 71. magiran.com/p1334103
علی محمد بهرامی، مینو شاددل، لیلی هواسی، طیب سیفی، "بررسی هیستوپاتولوژی التهاب پستان و تعیین حساسیت آنتی بیوتیکی موارد استافیلوکوکی در گاوهای شهرستان ایلام"، نشریه علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران 7، شماره 2 (1392): 71. magiran.com/p1334103
Ali Mohammad Bahrami, Minoo Shaddel, Leila Havasi, Tayeb Seifi, "Survey the histopathology of Mastitis in cow and determined the sensitivity of staphylococcus aureus separated against antibiotics, in Ilam", Iranian Journal of Veterinary Clinical Sciences 7, no.2 (2013): 71. magiran.com/p1334103
علی محمد بهرامی، مینو شاددل، لیلی هواسی، طیب سیفی، (1392). 'بررسی هیستوپاتولوژی التهاب پستان و تعیین حساسیت آنتی بیوتیکی موارد استافیلوکوکی در گاوهای شهرستان ایلام'، نشریه علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران، 7(2)، صص.71. magiran.com/p1334103
Ali Mohammad Bahrami, Minoo Shaddel, Leila Havasi, Tayeb Seifi, (2013). 'Survey the histopathology of Mastitis in cow and determined the sensitivity of staphylococcus aureus separated against antibiotics, in Ilam', Iranian Journal of Veterinary Clinical Sciences, 7(2), pp.71. magiran.com/p1334103
علی محمد بهرامی؛ مینو شاددل؛ لیلی هواسی؛ طیب سیفی. "بررسی هیستوپاتولوژی التهاب پستان و تعیین حساسیت آنتی بیوتیکی موارد استافیلوکوکی در گاوهای شهرستان ایلام". نشریه علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران، 7 ،2 ، 1392، 71. magiran.com/p1334103
Ali Mohammad Bahrami; Minoo Shaddel; Leila Havasi; Tayeb Seifi. "Survey the histopathology of Mastitis in cow and determined the sensitivity of staphylococcus aureus separated against antibiotics, in Ilam", Iranian Journal of Veterinary Clinical Sciences, 7, 2, 2013, 71. magiran.com/p1334103
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال