ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فخرالدین احمدیان، علی بنی آدم، صالح اسماعیل زاده، حسین نجف زاده ورزی، مهدی پورمهدی بروجنی، (1393). بررسی اثر کورکومین بر آسیب ایسکمی- رپرفیوژن کلیوی در سگ، نشریه علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران، 8(1)، 3. magiran.com/p1334112
Fakhredin Ahmadian, Ali Baniadam, Saleh Esmaeilzadeh, Hosein Najafzadeh Varzi, Mehdi Pourmehdi Boroujeni, (2014). Evaluation of curcumin effect on renal ischemia- reperfusion injury in dog, Iranian Journal of Veterinary Clinical Sciences, 8(1), 3. magiran.com/p1334112
فخرالدین احمدیان، علی بنی آدم، صالح اسماعیل زاده، حسین نجف زاده ورزی، مهدی پورمهدی بروجنی، بررسی اثر کورکومین بر آسیب ایسکمی- رپرفیوژن کلیوی در سگ. نشریه علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران، 1393؛ 8(1): 3. magiran.com/p1334112
Fakhredin Ahmadian, Ali Baniadam, Saleh Esmaeilzadeh, Hosein Najafzadeh Varzi, Mehdi Pourmehdi Boroujeni, Evaluation of curcumin effect on renal ischemia- reperfusion injury in dog, Iranian Journal of Veterinary Clinical Sciences, 2014; 8(1): 3. magiran.com/p1334112
فخرالدین احمدیان، علی بنی آدم، صالح اسماعیل زاده، حسین نجف زاده ورزی، مهدی پورمهدی بروجنی، "بررسی اثر کورکومین بر آسیب ایسکمی- رپرفیوژن کلیوی در سگ"، نشریه علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران 8، شماره 1 (1393): 3. magiran.com/p1334112
Fakhredin Ahmadian, Ali Baniadam, Saleh Esmaeilzadeh, Hosein Najafzadeh Varzi, Mehdi Pourmehdi Boroujeni, "Evaluation of curcumin effect on renal ischemia- reperfusion injury in dog", Iranian Journal of Veterinary Clinical Sciences 8, no.1 (2014): 3. magiran.com/p1334112
فخرالدین احمدیان، علی بنی آدم، صالح اسماعیل زاده، حسین نجف زاده ورزی، مهدی پورمهدی بروجنی، (1393). 'بررسی اثر کورکومین بر آسیب ایسکمی- رپرفیوژن کلیوی در سگ'، نشریه علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران، 8(1)، صص.3. magiran.com/p1334112
Fakhredin Ahmadian, Ali Baniadam, Saleh Esmaeilzadeh, Hosein Najafzadeh Varzi, Mehdi Pourmehdi Boroujeni, (2014). 'Evaluation of curcumin effect on renal ischemia- reperfusion injury in dog', Iranian Journal of Veterinary Clinical Sciences, 8(1), pp.3. magiran.com/p1334112
فخرالدین احمدیان؛ علی بنی آدم؛ صالح اسماعیل زاده؛ حسین نجف زاده ورزی؛ مهدی پورمهدی بروجنی. "بررسی اثر کورکومین بر آسیب ایسکمی- رپرفیوژن کلیوی در سگ". نشریه علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران، 8 ،1 ، 1393، 3. magiran.com/p1334112
Fakhredin Ahmadian; Ali Baniadam; Saleh Esmaeilzadeh; Hosein Najafzadeh Varzi; Mehdi Pourmehdi Boroujeni. "Evaluation of curcumin effect on renal ischemia- reperfusion injury in dog", Iranian Journal of Veterinary Clinical Sciences, 8, 1, 2014, 3. magiran.com/p1334112
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال