ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مسعود طالب خان گروسی، امیر هوشتگ فلاح راد، معصومه میش مست، (1393). بررسی تاثیر عوامل مادری، جنینی و محیطی در زمان زایش گاوهای شیری، نشریه علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران، 8(1)، 37. magiran.com/p1334118
Massoud Talebkhan Garoussi, Amir Hoshang Fallah Rad, Massoumeh Mishmast, (2014). The Survey of the effects of maternal, fetal and environmental factors at the calving time of dairy cows, Iranian Journal of Veterinary Clinical Sciences, 8(1), 37. magiran.com/p1334118
مسعود طالب خان گروسی، امیر هوشتگ فلاح راد، معصومه میش مست، بررسی تاثیر عوامل مادری، جنینی و محیطی در زمان زایش گاوهای شیری. نشریه علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران، 1393؛ 8(1): 37. magiran.com/p1334118
Massoud Talebkhan Garoussi, Amir Hoshang Fallah Rad, Massoumeh Mishmast, The Survey of the effects of maternal, fetal and environmental factors at the calving time of dairy cows, Iranian Journal of Veterinary Clinical Sciences, 2014; 8(1): 37. magiran.com/p1334118
مسعود طالب خان گروسی، امیر هوشتگ فلاح راد، معصومه میش مست، "بررسی تاثیر عوامل مادری، جنینی و محیطی در زمان زایش گاوهای شیری"، نشریه علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران 8، شماره 1 (1393): 37. magiran.com/p1334118
Massoud Talebkhan Garoussi, Amir Hoshang Fallah Rad, Massoumeh Mishmast, "The Survey of the effects of maternal, fetal and environmental factors at the calving time of dairy cows", Iranian Journal of Veterinary Clinical Sciences 8, no.1 (2014): 37. magiran.com/p1334118
مسعود طالب خان گروسی، امیر هوشتگ فلاح راد، معصومه میش مست، (1393). 'بررسی تاثیر عوامل مادری، جنینی و محیطی در زمان زایش گاوهای شیری'، نشریه علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران، 8(1)، صص.37. magiran.com/p1334118
Massoud Talebkhan Garoussi, Amir Hoshang Fallah Rad, Massoumeh Mishmast, (2014). 'The Survey of the effects of maternal, fetal and environmental factors at the calving time of dairy cows', Iranian Journal of Veterinary Clinical Sciences, 8(1), pp.37. magiran.com/p1334118
مسعود طالب خان گروسی؛ امیر هوشتگ فلاح راد؛ معصومه میش مست. "بررسی تاثیر عوامل مادری، جنینی و محیطی در زمان زایش گاوهای شیری". نشریه علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران، 8 ،1 ، 1393، 37. magiran.com/p1334118
Massoud Talebkhan Garoussi; Amir Hoshang Fallah Rad; Massoumeh Mishmast. "The Survey of the effects of maternal, fetal and environmental factors at the calving time of dairy cows", Iranian Journal of Veterinary Clinical Sciences, 8, 1, 2014, 37. magiran.com/p1334118
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال