ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سیدعلی حسین پور، محمدرضا جباری، (1393). تاریخ و ترتیب حوادث منتهی به شهادت حضرت زهرا (ع)، نشریه تاریخ اسلام در آینه پژوهش، 10(2)، 75. magiran.com/p1336039
Sayeed Ali Hossein Poor, Mohammad Reza Jabbari, (2014). History and the Sequence of Events which Ended in Presence Zahra'(A) Martyrdom, , 10(2), 75. magiran.com/p1336039
سیدعلی حسین پور، محمدرضا جباری، تاریخ و ترتیب حوادث منتهی به شهادت حضرت زهرا (ع). نشریه تاریخ اسلام در آینه پژوهش، 1393؛ 10(2): 75. magiran.com/p1336039
Sayeed Ali Hossein Poor, Mohammad Reza Jabbari, History and the Sequence of Events which Ended in Presence Zahra'(A) Martyrdom, , 2014; 10(2): 75. magiran.com/p1336039
سیدعلی حسین پور، محمدرضا جباری، "تاریخ و ترتیب حوادث منتهی به شهادت حضرت زهرا (ع)"، نشریه تاریخ اسلام در آینه پژوهش 10، شماره 2 (1393): 75. magiran.com/p1336039
Sayeed Ali Hossein Poor, Mohammad Reza Jabbari, "History and the Sequence of Events which Ended in Presence Zahra'(A) Martyrdom", 10, no.2 (2014): 75. magiran.com/p1336039
سیدعلی حسین پور، محمدرضا جباری، (1393). 'تاریخ و ترتیب حوادث منتهی به شهادت حضرت زهرا (ع)'، نشریه تاریخ اسلام در آینه پژوهش، 10(2)، صص.75. magiran.com/p1336039
Sayeed Ali Hossein Poor, Mohammad Reza Jabbari, (2014). 'History and the Sequence of Events which Ended in Presence Zahra'(A) Martyrdom', , 10(2), pp.75. magiran.com/p1336039
سیدعلی حسین پور؛ محمدرضا جباری. "تاریخ و ترتیب حوادث منتهی به شهادت حضرت زهرا (ع)". نشریه تاریخ اسلام در آینه پژوهش، 10 ،2 ، 1393، 75. magiran.com/p1336039
Sayeed Ali Hossein Poor; Mohammad Reza Jabbari. "History and the Sequence of Events which Ended in Presence Zahra'(A) Martyrdom", , 10, 2, 2014, 75. magiran.com/p1336039
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال