ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
رحمت الله قلی پور، عبدالله وثوقی نیری ، (1393). تحلیل سیاست پژوهانه قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور، فصلنامه مطالعات منابع انسانی، 3(11)، 103. magiran.com/p1336688
Rahmatollah Gholi Pour, Abdollah Vosoughi Naieri, (2014). A Research- Policy Analysis of the Law of Students Measurement and Admission in Iran's Universities and Higher Education Centers, Journal of Human Resources management, 3(11), 103. magiran.com/p1336688
رحمت الله قلی پور، عبدالله وثوقی نیری ، تحلیل سیاست پژوهانه قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور. فصلنامه مطالعات منابع انسانی، 1393؛ 3(11): 103. magiran.com/p1336688
Rahmatollah Gholi Pour, Abdollah Vosoughi Naieri, A Research- Policy Analysis of the Law of Students Measurement and Admission in Iran's Universities and Higher Education Centers, Journal of Human Resources management, 2014; 3(11): 103. magiran.com/p1336688
رحمت الله قلی پور، عبدالله وثوقی نیری ، "تحلیل سیاست پژوهانه قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور"، فصلنامه مطالعات منابع انسانی 3، شماره 11 (1393): 103. magiran.com/p1336688
Rahmatollah Gholi Pour, Abdollah Vosoughi Naieri, "A Research- Policy Analysis of the Law of Students Measurement and Admission in Iran's Universities and Higher Education Centers", Journal of Human Resources management 3, no.11 (2014): 103. magiran.com/p1336688
رحمت الله قلی پور، عبدالله وثوقی نیری ، (1393). 'تحلیل سیاست پژوهانه قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور'، فصلنامه مطالعات منابع انسانی، 3(11)، صص.103. magiran.com/p1336688
Rahmatollah Gholi Pour, Abdollah Vosoughi Naieri, (2014). 'A Research- Policy Analysis of the Law of Students Measurement and Admission in Iran's Universities and Higher Education Centers', Journal of Human Resources management, 3(11), pp.103. magiran.com/p1336688
رحمت الله قلی پور؛ عبدالله وثوقی نیری . "تحلیل سیاست پژوهانه قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور". فصلنامه مطالعات منابع انسانی، 3 ،11 ، 1393، 103. magiran.com/p1336688
Rahmatollah Gholi Pour; Abdollah Vosoughi Naieri. "A Research- Policy Analysis of the Law of Students Measurement and Admission in Iran's Universities and Higher Education Centers", Journal of Human Resources management, 3, 11, 2014, 103. magiran.com/p1336688
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال